การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการคิดเชิงระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 ธันวาคม 2562     2,130     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการคิดเชิงระบบ

        ผมนำหลักคิด 2 อย่างมาผสมกัน เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ของตัวเอง!
        สมการ E (Event) + R (Response) = O (Outcome)

        เป็นการทำให้มองเห็นตัวเองว่า การโต้ตอบ (Response) ของเรานั้น เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ที่เราต้องการหรือไม่ หากไม่ต้องการ เราก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราใหม่ได้ด้วยตัวเราเอง

        การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) เป็นการคิดที่ภาพใหญ่มากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแนวทางแก้ไขปัญหา แต่มองไปถึงรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ แล้วพิจารณาถึงโครงสร้างของปัญหานั้นๆแทน เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ในระยะยาว เพราะแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาจริงๆ

        ผมนำหลักการของการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) มาศึกษาพฤติกรรม (Behavior) ของตัวเองที่โต้ตอบกับสิ่งเร้า (Event) ที่เข้ามาหาผมบ่อยๆ และผมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้ว แต่ไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Change) มาพิจารณาว่า ผมมีรูปแบบพฤติกรรม (Behavior Pattern) อย่างไร ทำให้ผมสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างพฤติกรรม (Behavior Structure) ของผมได้เชิงลึกขึ้นกับรูปแบบนั้นๆ        ผมจึงสามารถเลือกเปลี่ยนพฤติกร รมที่ยังทำซ้ำๆ แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดี ให้ตรงกับสาเหตุและที่มาของพฤติกรรมตัวเองได้ชัดเจนขึ้น การรู้เท่าทันประเด็นที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ระดับโครงสร้าง ทำให้การแก้ไขพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ยั่งยืนขึ้นครับ

        หากสนใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆ ของตัวเอง ลองนำหลักการนี้ไปใช้ฝึกฝนดูครับ พฤติกรรมที่ต้องการสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนครับ

แสดงความคิดเห็น