การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน ตอนที่1

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 กันยายน 2561     2,137     1

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน ตอนที่1

ผมเปิดคอลัมน์นี้ขึ้นมาเพราะตลอดเวลาที่ผม ไปฝึกอบรมให้กับองค์กร ต่างๆ ผมชอบชวนให้ผู้เข้าอบรมที่สนใจ ในหลักสูตรที่ผมสอนนำไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานภายในต่อๆ ไป เพราะถ้าทุกคนได้ประโยชน์จากผมก็น่าจะนำไปถ่ายทอดต่อๆ กันไป ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวปฏิเสธว่า ยังไม่พร้อม, ทำไม่ได้หรอก, ไม่มีใครบอกให้ทำ เป็นต้น แต่หลายคนก็ขอ Copy Slide ของผมไป (แต่ไม่รู้ว่าเอาไปสอนหรือไม่?)

ปัจจุบันนี้ผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาส Down load Slide Presentation ที่ผมใช้สอนจริงๆ อยู่ ได้ฟรีอยู่แล้ว เลยคิดว่าน่าจะถ่ายทอดให้คนที่ Download ของผมไปได้รู้วิธีการต่างๆ ที่ผมทำในฐานะวิทยากร ตั้งแต่ต้นจนเริ่มสอนได้จริงไปเลยดีกว่า ไม่ควรจะอยู่ที่ผมเพียงอย่างเดียว เราจะได้สร้างวิทยากรภายในให้เกิดขึ้นในองค์กรได้เยอะๆ จะได้พัฒนาบุคลากรได้ทั่วถึงเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน

เนื้อหาที่ผมจะถ่ายทอดจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญนำความรู้ ความสามารถของตัวเองมากำหนดเป็นหลักสูตร
2. กำหนดรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
3. จัดทำ Slide Presentation ให้สอดคล้องกับ Course Outline
4. เขียนบทพูด (Script) ในแต่ละ Slide ให้ชัดเจน
5. จัดเตรียมองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ที่ใช้เสริมระหว่างการฝึกอบรม
6. กำหนดขั้นตอน /แนวทางการฝึกอบรมอย่างละเอียด
7. ค้นหาแก่นสำคัญเพื่อให้การฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย

1. ผู้เชี่ยวชาญนำความรู้ ความสามารถของตัวเองมากำหนดเป็นหลักสูตร
คุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ต้องการนำความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นและอยากให้เขานำไปพัฒนาตัวเขาเอง ควรเริ่มต้นถามตัวเองดังนี้
      เราเชี่ยวชาญเรื่องอะไร?
      เราอยากจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องอะไร?
      เราจะถ่ายทอด (สอน) ให้กับกลุ่มผู้ฟังแบบไหน?
      หนังสือที่เราจะทำเป็นแนวทางในการสอนมีเล่มไหนบ้าง?
      เอกสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรมีมากแค่ไหน?
      เราคิดว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรจากหลักสูตรของเรา?
      เราชอบเนื้อหาของหลักสูตรนี้เพราะเหตุใด?
      เราจะเริ่มลงมือศึกษาและจัดทำสรุปเนื้อหาโดยรวมเมื่อไหร่?

คุณควรตอบคำถามเหล่านี้ให้ครบถ้วนก่อน เพื่อสำรวจตัวเองว่า มีความพร้อมแค่ไหนที่จะผลิตหลักสูตรขึ้นมา เพราะถ้าคำตอบไม่ชัดเจน ก็มีแนวโน้มว่าคุณแค่อยากรู้ว่าจะทำหลักสูตรอย่างไร ไม่ได้อยากเป็นวิทยากรจริงๆ

คำตอบของผมในการทำหลักสูตรแรกขึ้นมาเป็นดังนี้ครับ

1. เราเชี่ยวชาญเรื่องอะไร?
ตอบ : เราเชี่ยวชาญเรื่อง การโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่น และชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีภาวะผู้นำในตัวเอง (เป็นผู้บริหาร)
2. เราอยากจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องอะไร?
ตอบ : หลักสูตรที่สนใจ คือ “การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง” เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำต้องเริ่มเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง และนำคุณสมบัติด้านภาวะผู้นำมาพัฒนาตัวเองให้ได้ก่อน จึงจะสามารถนำไปพัฒนาผู้อื่นได้
3. เราจะถ่ายทอด (สอน) ให้กับกลุ่มผู้ฟังแบบไหน?
ตอบ : ผู้ฟังเริ่มต้น ผมตั้งใจว่าเป็นผู้บริหารระดับต้นและ ระดับกลางภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการบริหารทีมงานและสื่อสารกับผู้นำ ไม่กล้าตัดสินใจในบางครั้ง หากสามารถทำให้เขาเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำที่ ดีขึ้น ก็จะทำให้เขามีความสุขกับตำแหน่งงานที่เขาเป็นอยู่มากขึ้น
4. หนังสือที่เราจะทำเป็นแนวทางในการสอนมีเล่มไหนบ้าง?
ตอบ : หนังสือหลักที่ผมใช้เป็นแนวทางของหลักสูตรเป็นของ จอห์น ซี แม็กเวลล์ (หนังสือแปล) เช่น
      มองโลก 360 องศา
      คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ
      กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ
ผมอ่านแล้วชอบ รู้สึกว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ไม่ยาก สามารถนำมาพัฒนาตัวเองได้ และเมื่อผมลองปฏิบัติดูแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริง จึงอยากที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นต่อไป
5. เอกสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรมีมากแค่ไหน?
ตอบ : เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นบทความ, วารสาร, บทสัมภาษณ์, หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ผมรวบรวมมาใช้ประกอบพอสมควร
6. เราคิดว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรจากหลักสูตรของเรา?
ตอบ : ผมคิดว่าผู้ฟังจะสามารถนำคุณสมบัติภาวะผู้นำไปพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวของเขาเอง ทำให้ภาวะความเป็นผู้นำของเขาดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เขาเป็นที่ยอมรับจาก บุคคลรอบด้านมากขึ้น เขาก็จะสามารบริหารทีมงาน ของเขาได้ดีขึ้น มีความสุขกับบทบาทของตัวเองมากขึ้น
7. เราชอบเนื้อหาของหลักสูตรนี้เพราะเหตุใด?
ตอบ : เนื้อหาของหลักสูตรเป็นแนวทางที่ผู้เรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองในเรื่อง ภาวะผู้นำ ซึ่งผมมีความเชื่อเหมือนในหนังสือที่ผมอ่านว่า
      ภาวะผู้นำอยู่ภายในของบุคคลนั้น ไม่ใช่ตำแหน่ง
      ผู้นำต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา
      บุคคลแรกที่ต้องนำ คือ ตัวเราเอง
         เป็นต้น
8. เราจะเริ่มลงมือศึกษาและจัดทำสรุปเนื้อหาโดยรวมเมื่อไหร่?
ตอบ : ผมลงมือทำทันที โดยการเริ่มอ่านหนังสืออีก 1 รอบ พร้อมกับสรุปประเด็นที่ผมคิดว่าสามารถนำมาใช้เป็นเนื้อหาของหลักสูตรได้ และเมื่อได้เนื้อหาพอสมควรแล้วก็เตรียมตัวที่จะนำไปทำเป็น Course Outline ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

  • Admin Entraining (สมาชิก)
    (3 ปีที่แล้ว )
    ^___^