การพัฒนาตัวเองให้เป็น ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา ที่มีคุณค่า

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 มีนาคม 2564     190     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การพัฒนาตัวเองให้เป็น ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา ที่มีคุณค่า

“ผู้นำ เป็น..บทบาทและสภาวะความเป็นผู้นำ ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งเพียงอย่างเดียว”

   องค์กรต้องการบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำ เพราะสามารถนำตัวเอง นำทีมงาน และหากสามารถทำให้หัวหน้ายอมรับในความเป็นผู้นำของเราด้วย ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเราก็จะกลายเป็น.... “ผู้นำ 360 องศา ที่มีคุณค่าในองค์กร” อย่างแท้จริง
ผู้นำคือ….บุคคลที่ผู้อื่นให้ความเชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจให้เป็นผู้นำ
การเป็นผู้นำจึงไม่สามารถบังคับได้ เป็นการใช้การโน้มน้าว จูงใจ (Influence) ให้ผู้อื่นยอมรับความเป็นผู้นำด้วยตัวของเขาเอง

การเป็นผู้นำ 360 องศาในองค์กร สามารถปฏิบัติต่อบุคคลรอบทิศทาง ดังนี้
  การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้างาน)
     - เตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอให้หัวหน้าไว้วางใจ
     - อาสาทำงานยากของหัวหน้า เพื่อเติบโตแทนหัวหน้าได้ในอนาคต
     - การเรียนรู้และสร้างการยอมรับหัวหน้าในบทบาทของเขา
     - การแบ่งเบาภารกิจหัวหน้าโดยทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สำเร็จ
  การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน (ผู้ร่วมงาน)
     - การใช้การส่งเสริมมากกว่าการแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือกัน
     - การใช้ความคิดที่ดีที่สุดจากการประชุม ไม่ใช่บุคคล
     - การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยความเต็มใจ
  การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง (ผู้ใต้บังคับบัญชา)
     - การให้คะแนนลูกน้องเต็ม 10 คะแนน
     - การเตรียมพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง
     - การใช้คนให้ตรงกับจุดแข็งของเขา
     - การทำให้ทีมงานเป็นผู้นำในตัวเอง

  องค์กรต้องการผู้นำ 360 องศา รอบทิศทาง มากกว่า ผู้นำระดับเดียวกันครับ


Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ผู้นำรอบทิศทางleaderการพัฒนา

แสดงความคิดเห็น