การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรเพื่อการเตรียมความพร้อม ตอนจบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 กันยายน 2561     1,827     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรเพื่อการเตรียมความพร้อม ตอนจบ

สิ่งหนึ่งซึ่งผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการต่างๆต้องการทราบเสมอในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรก็คือ ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่บริษัทหรือองค์กรจะได้รับตอบแทนคืออะไร มีความคุ้มค่าต่องบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่องค์กรได้จัดสรรให้ไปในแต่ละปีหรือไม่ และจะประเมินวัดผลประโยชน์จากการให้บุคลากรได้ฝึกอบรมและพัฒนาจะทำกันอย่างไร คำถามเหล่านี้ผมสามารถให้คำตอบอย่างสั้นๆและกระชับได้ดังนี้ครับ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้นโดยจุดประสงค์เบื้องต้นมีที่มาจากความต้องการที่จะให้บุคลากรได้มีโอกาสสำหรับการ เพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามที่องค์กรคาดหวังไว้ เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์กร ซึ่งสุดท้ายจะนำมาซึ่งการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ดังนั้นการลงทุนเพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นระดับพิ้นฐานที่องค์กรสมควรจัดหาให้กับบุคลากรของตน แล้วท่านผู้บริหารทั้งหลายจะต้องไปใส่ใจกับการวัดผลตอบแทนไปด้วยเหตุใดครับ ผมเห็นว่าการที่ผู้บริหารสนใจมากน่าจะมีเหตุผลหลักๆคือ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับการ ฝึกอบรมที่ได้รับการชงขึ้นมาจากฝ่ายงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพราะที่ผ่านมาหลายๆองค์กรได้ใช้จ่ายงบประมาณไปอย่างไม่คุ้มค่ามาเป็นเวลาเนิ่นนาน แต่ยังหาทางออกไม่ได้เพราะหากไม่ให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเลยหรือไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรเลยก็จะเป็นผลเสียอย่างชัดเจน ในขณะที่ผลอีกด้านหนึ่งจากการให้ฝึกอบรมกลับไม่ชัดเจน แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากองค์กรได้มีการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบซึ่ง จะให้คำตอบต่อคำถามของผู้บริหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในด้านงบประมาณที่ต้องการ สิ่งที่บุคลากรแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา่ วิธีการในการพัฒนา การนำสิ่งที่บุคลากรได้รับการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในงานและการวัดประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรม ซึ่งผมจะเจาะในเรื่องของการติดตามวัดผลการฝึกอบรมเนื่องจากเป็นสิ่งที่ท่านผู้บริหารสนใจดังนี้ครับ

ในด้านการติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การติดตามผลการจัดโปรแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร ที่เป็นการติดตามผลภายหลังจากการจัดโปรแกรมหรือ ณ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่หลักสูตรการอบรมจะสิ้นสุดลง ซึ่งโดยทั่วไปจะทำแบบสำรวจผลการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการฝึกอบรมและองค์ประกอบของโปรแกรมการอบรม เช่น
   a. วิทยากรผู้ให้การอบรม ที่เน้นในการประเมินความชัดเจนของการถ่ายทอด การยกตัวอย่างประกอบ ความรู้ ประสบการณ์ทักษะการถ่ายทอด การตอบข้อสงสัยคำถามต่างๆ การวางตัวและกิริยามารยาท ฯลฯ
   b. สถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบ ความพร้อมและความสะดวกสบายของสถานที่ อุปกรณ์รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
2. การติดตามผลการฝึกอบรมและผลการปฏิบัติงานภายหลังผ่านการอบรมและพัฒนาแล้ว เป็นการติดตามผลของการฝึกอบรมอย่างแท้จริง ซึ่งผู้จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาจะต้องเตรียมการเป็นอย่างดีภายใต้การดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงาน เช่น กำหนดมาตรการและวิธีการประเมินวัดผลที่เหมาะสมปฏิบัติได้จริง การให้หัวหน้างานเป็นผู้สังเกตและให้ข้อมูลป้อนกลับ การวัดจากการให้ทดลองปฏิบัติ การทดสอบความรู้ การวัดจากผลการปฏิบัติงานหรือผลผลิตที่ได้ ฯลฯ

ข้อสังเกต
ปัญหาที่พบในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาตามแนวทางความ รู้กลยุทธ์และความสามารถตามตำแหน่งงาน ในประเด็นของความถูกต้องครอบคลุมของหัวข้อความรู้ ทักษะและความสามารถอาจจะเกิดขึ้นได้หากขาดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์กร ลักษณะงานและด้านบุคคลอย่างจริงจังเพียงพอ โดยทั่วไปแล้วหลายองค์กรอาจจะต้องการความรวดเร็วในการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนา ด้วยการลดขั้นตอนดำเนินการเพียงเฉพาะการใช้แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเท่านั้น จึงเป็นผลให้ความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ได้มา ไม่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจขององค์กรและความจำเป็นที่แท้จริงของการปฏิบัติงานแต่กลับ ได้ความต้องการอบรมตามความสนใจของบุคลากรผู้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งทำให้องค์กรจัดหาโปรแกรมและหลักสูตรฝึกอบรมที่ไร้ทิศทางและใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรม อย่างสูญเปล่า ไม่ตอบสนองความจำเป็นและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างแท้จริงเท่าที่ควร

ประโยชน์ของการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล และแนวทางในการนำแผนฯไปปฏิบัติ
การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคลด้วยกรอบหลักการความรู้กลยุทธ์และ ความสามารถที่จำเป็นตามตำแหน่งงานนั้น ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในมิติอื่นๆที่สำคัญได้ด้วยดังต่อไปนี้

ช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ และความสามารถในการทำงานซึ่งบุคลากรเหล่านั้นจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) ที่สำคัญเป็นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างรายได้และผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล
ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน (ที่ทรงคุณค่า) ให้น้อยลง เนื่องจากพนักงานสามารถรับรู้และตระหนักว่าองค์กรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน องค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานสนับสนุนการทำงาน ซึ่งเป็นเหตุผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการร่วมงานกับองค์กร
ช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคน ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบมีทิศทางที่ชัดเจน ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสับเปลี่ยนบุคลากรได้อย่างยืดหยุ่น และปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจ
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา เนื่องจากมีความชัดเจน มุ่งเน้นและคาดการณ์วางแผนได้ล่วงหน้าถึงงบประมาณและช่วงเวลาที่ต้องใช้จ่าย
ช่วยในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ จากการมอบหมายให้บุคลากรได้เรียนรู้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมและพัฒนา มาสู่ภาคประสบการณ์ให้ความรู้และทักษะฝังแน่นยิ่งขึ้น โดยการให้บุคลากรได้ริเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาต่างๆทั่วทั้งองค์กร

ข้อสังเกต
แผนที่นำทางการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคลเป็นแผนที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์และประเมินข้อดีหรือจุดแข็ง (Strength) และสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือจุดอ่อน (Weakness) ของบุคลากรปัจจุบันที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆในส่วนงานต่างๆขององค์กร โดยการเทียบเคียงกับระดับความสามารถที่ดาดหวังซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับตำแหน่งงาน ซึ่งเป็นไปได้ที่จะพบ บุคลากรบางส่วนในองค์กรที่ไม่ต้องรับการฝึกอบรมและพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งนี้เนื่องจากระดับความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว หรือกล่าวได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพที่พร้อมจะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้สามารถก้าวหน้าในสายอาชีพมีความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะความสามารถ ของตำแหน่งงานที่กำลังจะก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไปเมื่อเศรษฐกิจก้าวพ้นวิกฤตและเข้าสู่ช่วงขาขึ้นที่กำลังจะมาถึง

การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรเพื่อการเตรียมความพร้อม ตอนที่1
การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรเพื่อการเตรียมความพร้อม ตอนที่2
การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรเพื่อการเตรียมความพร้อม ตอนจบ

แสดงความคิดเห็น