การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 สิงหาคม 2561     2,940     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ความเชื่อที่เป็นพฤติกรรม (Mindset) มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคคลเป็นอย่างมาก! เพราะความเชื่อนำไปสู่การทำ แล้วจึงจะกลายเป็นพฤติกรรม

ดังนั้นพฤติกรรมใหม่ที่องค์กรต้องการให้บุคลากรในองค์กรมีเพิ่มขึ้นก็คือ การพัฒนาสมรรถนะ (Competency)ของบุคลากรท่านนั้นๆนั่นเอง !

ผมเลือกใช้การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลด้วยการโค้ช (Coaching) เพราะความรู้ที่เขามีอยู่นั้นเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เพียงแต่ความเชื่อเดิมๆ ของเขานั้นอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขายังไม่ลงมือปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น แต่ยังคงทำแบบเดิมๆ เพราะเป็นพื้นที่ ที่เขาคุ้นเคย (Comfort Zone) เท่านั้นการโค้ช (Coaching) เป็นเสมือนการทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ด้วยตัวเองในเรื่องต่างๆ เสมือนหนึ่งเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เขาเห็นด้วยตัวเขาเอง ในหลาย ๆ เรื่องเช่น
เป้าหมายของตัวเอง (Goal)
ความเชื่อที่เป็นพฤติกรรม (Mindset) 
ความรู้ ความสามารถ (Knowledge) 
ศักยภาพของตัวเอง (Potential)
ค่านิยมของตัวเอง (Value)
ความกลัวในเรื่องต่างๆ (Fear)

เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ก็เกิดจาก Mindset ของโค้ชชี่นั่นเอง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง Mindset ของเขานั้นต้องทำให้เขาเป็นผู้เต็มใจเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง ซึ่งก็คือหลักการของการโค้ช

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องต่าง ๆ นั้น ผมเลือกใช้การโค้ช (Coaching) สร้างการเปลี่ยนแปลงให้บุคลาก เพราะทำจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ Mindset ของบุคลากรเลย จะทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงแบบชั่วครั้งชั่วคราวครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาสมรรถนะการโค้ชMindset

แสดงความคิดเห็น