การพัฒนาองค์กร Organization Development

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 กันยายน 2561     17,252     0

การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ตามความเข้าใจของผม คือ การพัฒนา 3 ด้านหลักภายในองค์กร เพื่อให้สนองตอบต่อ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมหลัก (Core Value) และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ที่องค์กรกำหนดขึ้นมาครับ การพัฒนาทั้ง 3 ด้านให้สอดคล้องกัน จะทำให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับ ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Infrastructure) เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็วต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Process,Procedure&System) เพื่อให้การทำงานร่วมกันอย่างมีมาตรฐาน สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน ทำให้การทำงานของแต่หน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มความสามารถ นำมาซึ่งคุณภาพของงานและจิตใจ (Life and Performance)

การพัฒนาทั้ง 3 ด้านให้เชื่อมต่อกัน เป็นหัวใจที่สำคัญเป็นอย่างมาก จะขาดซึ่งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เลย เพราะทั้ง 3 ด้านต้องมีความพร้อมอย่าง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถทำให้องค์กรใช้ศักยภาพขององค์กรอย่างเต็มที่ครับ เช่น
โครงสร้างพื้นฐานดี กระบวนการทำงานชัดเจน แต่บุคลากรขาดความสามารถและการเต็มใจ"ผลงานก็ไม่เกิด เพราะผลงานเกิดจากคน"
โครงสร้างพื้นฐานดี แต่กระบวนการทำงานไม่ชัดเจน หรือ ไม่มี ต่อให้บุคลากรมีความสามารถ "การทำงานจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นได้ครับ แล้วอาจมีการเกี่ยงงานกันทำครับ"
ถ้าโครงสร้างพื้นฐานไม่ดี ถึงแม้กระบวนการและบุคลากรดี "งานที่ได้ ก็ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมาก อาจไม่สามารถแข่งขันได้ครับ"

ลองจับคู่กันต่อดูเองนะครับ จะเห็นว่า หากขาดด้านใดไป ก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีขึ้นได้!

ถ้าการพัฒนาให้ความสำคัญครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน ผลลัพธ์จะสมบูรณ์แน่นอนครับ!

แสดงความคิดเห็น