การสร้างกรอบความคิดที่ดี Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 มิถุนายน 2562     1,488     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การสร้างกรอบความคิดที่ดี Mindset

     การพัฒนาตัวเองด้วยการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี สามารถทำให้การทำงานตามบทบาทหน้าที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันได้นะครับ!

     การได้มีโอกาสดำเนินการฝึกอบรมแนว Training and Group Coaching ให้กับองค์กรต่างๆ ในหลากหลายหลักสูตร ได้เห็นกรอบความคิด (Mindset) ที่ให้กับความหมายของคำเป็นเชิงลบ ทั้งๆ ที่เจตนาของคำนั้นๆเป็นเรื่องดี พอแปลการกระทำตามคำนั้นผิด ก็ทำให้ผู้ถูกกระทำตีความหมายเป็นเชิงลบครับ!

     เช่น
     หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ดำเนินการตรวจสอบชิ้นงานของฝ่ายผลิต เพื่อไม่ให้ของเสียหลุดรอดไปถึงลูกค้าปลายทาง แล้วฝ่ายผลิตมักไม่ค่อยพอใจผู้ตรวจสอบคุณภาพ เพราะเหตุใด?

"หน่วยงานคุณภาพ (QC) มีจุดประสงค์ที่จะ ป้องกัน ช่วยเหลือ และพัฒนา ให้การผลิตสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพถึงมือลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้"

     ดังนั้นคำว่า "ตรวจสอบ" จึงเป็นเพียงวิธีการที่อาจถูกให้ความหมายเป็นเชิงลบได้ หากทุกคนเข้าใจบทบาทและเจตนาที่แท้จริงในด้านดี จะทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้ครับ

     หน่วยงานตรวจสอบภายในด้านมาตรฐาน ISO (Internal Audit) ก็เช่นเดียวกันครับ มักถูกมองด้านลบจากหน่วยงานต่างๆว่า มาจับผิด เอกสารยุ่งยาก ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว มีเจตนาที่จะทำให้องค์กรเป็นที่ย่อมรับมาตรฐานสากล สามารถส่งสินค้าให้กับตลาดที่ต้องการสินค้ามาตรฐานได้ง่ายมากขึ้น เพราะเป็นองค์กรมาตรฐาน ISO

     วันนี้การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี ให้กับผู้เรียนควบคู่กับวิธีการที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยบทบาทต่างๆ สามารถช่วยให้การนำ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่ดีจากการฝึกอบรมไปใช้ได้อย่างเต็มที่ครับ

     การสอนแนว Training and Group Coaching ที่ผมใช้ดำเนินการสอนมาโดยตลอดนั้น ให้ความสำคัญที่กระบวนการโค้ช (Coaching) เพื่อทำให้ผู้เรียนเลือกเปลี่ยน Mindset ของตัวเองด้วยตัวเอง อันนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยความเต็มใจครับ

แสดงความคิดเห็น