การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 พฤษภาคม 2562     9,758     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรให้ความสำคัญเพราะเชื่อว่า ถ้าหากพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกแล้ว ก็จะทำให้ปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรลดลง สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

วันนี้อยากแลกเปลี่ยนกรอบของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ที่สามารถนำไปใช้สอนให้กับพนักงานได้ โดยผมจะแบ่งเนื้อหาของการสอนเรื่องนี้ ให้ครอบคลุมพอสังเขปดังนี้
หลักการของการมีทัศนคติเชิงบวก
เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวก
การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ
การมีทัศนคติเชิงบวกกับบุคคลรอบทิศทาง
เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกไว้

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อที่ผมใช้บรรยายอยู่นั่น มีอยู่พอสมควร แต่วันนี้คงเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับ
หลักการของการมีทัศนคติเชิงบวก คือ การสร้างแนวความคิดดีๆ กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่แม้จะไม่ดีก็ตาม แต่ค้นหาความหมายดีๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้มุมมองของเราดีขึ้น หรืออาจมองเพียงเฉพาะด้านดี ที่เกิดขึ้น แทนที่จะไปจดจ่อกับด้านไม่ดี
เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวก คือ ความเชื่อที่ว่า ทัศนคติเป็นทางเลือก ซึ่งเราสามารถเลือกได้ เนื่องจากคิดบวกกับคิดลบ เกิดไม่พร้อมกัน เมื่อเราเลือกได้ก็สามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกของตัวเองได้ง่ายขึ้น
การบริหารจัดการอบรมเชิงลบ คือ การรับรู้อารมณ์เชิงลบของตัวเองและผู้อื่นแล้วนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น ไม่ปล่อยให้อารมณ์เชิงลบของตัวเองถึงจุดเดือด แต่จะรีบหลีกเลี่ยงทันที ที่รู้ว่ามีอารมณ์เชิงลบแล้ว
การมีทัศนคติเชิงบวกกับบุคคลรอบทิศทาง คือ การมองด้านดีของผู้อื่น มองที่คุณค่าที่เขามี มองสิ่งที่เขาเคยช่วยเหลือเรา เพราะคนมีทั้งด้านดี และ ด้านไม่ดี ถ้าเราเลือกมองด้านดี ความรู้สึกที่มีต่อเขาก็จะดีไปด้วย
เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกไว้ คือ การหลีกเลี่ยงข้อมูลเชิงลบ การสร้างแนวความคิดที่ดีกับสถานการณ์ต่างๆ มองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค มองปัญหาเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้

การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

การสร้างทัศนคติเชิงบวก สามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองการหมั่นฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นธรรมชาติ ดังนั้นแนวการสอนแบบ Training&Group Coaching ก็ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนนำไป ฝึกฝนด้วยตัวเอง เนื้อหานี้ เป็นกรอบที่ผมคิดว่าเหมาะสม ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้พัฒนานำไปประกอบใช้ต่อไปนะครับ  

แสดงความคิดเห็น