การสร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 พฤศจิกายน 2561     6,117     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    การสร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

การสร้างวัฒนธรรมการทำงาน ด้วยทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude working Culture) เป็นเรื่องง่ายๆ และมีประสิทธิผลสูงกับเป้าหมายขององค์กรต่างๆ องค์กรใดที่สามารถสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานของตัวเองได้แล้ว ก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี มีบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุข ลดข้อขัดแย้งในการทำงานได้เป็นอย่างดีคำถาม คือ...แล้วจะทำให้บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานได้อย่างไร ?

การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน คือ การทำให้บุคลากรรักในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

ความรัก คือ การเห็นคุณค่าในตัวเอง อยากสร้างผลงานที่ดีกับงานที่ทำอยู่ ไม่ปล่อยให้อารมณ์เชิงลบของตัวเอง มาทำให้เกิดความเสียหายได้ การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ต้องเกิดจาก ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกที่ดีของงานนั้นๆ ดังนั้น บุคลากรควรมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ คือ

    ความเชื่อมั่นในตัวเองกับการทำงานที่รับผิดชอบอยู่
    ความคิดด้านดี และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำงาน
    ความรู้สึกว่างานนี้ มีความท้าทายความสามารถของตัวเอง
    ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ผู้บังคับบัญชาและทีมงานของตัวเอง
    ความคิดเชิงบวกว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้อื่นกับงานของตัวอง
    ความรู้สึกภูมิใจ ที่ได้รับมอบหมายในการทำงานนี้

การทำให้บุคลากรมี ความเชื่อที่ทรงพลัง มีความคิดเชิงบวก และเกิดความรู้สึกที่ดีกับงานนั้นๆ อยู่ตลอดเวลา ก็จะเกิดเป็นทัศนคติเชิงบวก ต่อตัวเองในการทำงานชิ้นนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ แม้ว่าจะพบเจอปัญหาและอุปสรรคระหว่างทาง ก็ยังคงค้นหาวิธีการต่างๆได้ เพื่อสร้าง “คุณค่าให้กับงานของตัวเอง”

หากองค์กรรักษาเรื่องเหล่านี้ไว้ได้ และทำให้เกิดกับบุคลากรในองค์กรเป็นส่วนใหญ่แล้ว

“การสร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ

แสดงความคิดเห็น