การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 ธันวาคม 2561     1,393     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องเริ่มที่ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจที่จะปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมนั้นๆ ด้วยความเต็มใจ

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร ควรเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจคำว่า การโค้ช (Coaching) และได้สัมผัสกับกระบวนการโค้ช ด้วยตัวเองว่า....การโค้ชช่วยให้คนยินดีเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองจริงๆ

การโค้ช (Coaching) เป็นการชวนคิด ชวนคุยให้ผู้อื่นเกิดการตระหนักรู้ ในเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์ของตัวเอง หลังจากที่มองเห็นด้านที่เป็นข้อจำกัดของตัวเองแล้ว เริ่มเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกใหม่ เพื่อค้นหาวิธีการที่เของตัวเอง ในการลงมือทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตัวเองกำหนดเอาไว้ ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและเต็มใจยอมรับกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยใจที่มุ่งมั่นตลอดเวลา

การทำให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจคำว่า การโค้ช (Coaching) อาจยังไม่เพียงพอแต่ควรทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับกระบวนการการโค้ชด้วย เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการโค้ชจริงๆ การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร จึงจะเป็นที่ยอมรับจริงๆ

ผู้บริหาร ผู้ขัดการ หัวหน้างาน ที่สวมบทการโค้ชแล้วดำเนินการโค้ช ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชก่อน เพื่อให้สามารถนำการโค้ช ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการพัฒนาบุคลากรต่างๆได้ และปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของตัวเองใหม่ว่า การโค้ช (Coaching) สามารถทำให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริง มิเช่นนั้นก็จะไม่ดำเนินการโค้ชกัน

บุคลากรที่ได้รับการโค้ช ก็ควรเข้าใจว่า การโค้ช (Coaching) เป็นการทำให้ตัวราเองฉุกคิดในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม ไม่ใช่การบังคับให้ตอบ และเมื่อคิดได้เองแล้วก็จะมีแนวทางที่เหมาะสมของตัวเองไปสู่เป้าหมายได้จริง

ถ้าทุกคนมีความเข้าใจการโค้ชในเชิงบวกและสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆแล้ว การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร ก็ไม่ยากครับ

แสดงความคิดเห็น