การสร้างวัฒนธรรมองค์ตามค่านิยมองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 มีนาคม 2562     1,422     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    การสร้างวัฒนธรรมองค์ตามค่านิยมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์จากการรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตัวตามค่านิยมองค์กร (Core Value) เป็นเส้นทางหลักที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ครับ

ค่านิยมองค์กร (Core Value) ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับเรื่องหลักๆขององค์กร 5 เรื่อง คือ
วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision)
พันธกิจที่องค์กรยึดปฏิบัติ (Mission)
ค่านิยมหลักที่มีในบุคลากรขององค์กร (Core Value)
เป็นหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กร (Strategic Goal)
กลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก (Strategy)

บุคลากรภายในองค์กรทุกคนมีคุณค่า (Value) ในตัวเองที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value) อยู่แล้ว เพียงแค่ยังไม่ได้นำมาเชื่อมโยงในขณะปฏิบัติงานมากเท่าที่ควรครับ!

การทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีค่านิยมหลักตามที่องค์กรต้องการนั้น สามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีครับ หนึ่งในวิธีต่างๆ คือ การใช้การโค้ชกลุ่มที่คุณค่า (Value Group Coaching) ที่ผมใช้อยู่ครับ

ผมเชื่อว่า คุณค่าอยู่ในตัวบุคลากรอยู่แล้ว หากสามารถทำให้เขาตระหนักรู้ด้วยตัวเองในการหยิบออกมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ยังทำให้กลายเป็นธรรมชาติ (พฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างเป็นอัตโนมัติ) สุดท้ายจะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุดครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ค่านิยมวัฒนธรรมองค์Core Value

แสดงความคิดเห็น