การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 เมษายน 2564     241     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

ปัจจุบันความรู้มีให้เราได้เรียนรู้มากมาย ทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฟรี และ แหล่งเรียนรู้ที่มีค่าใช้จ่ายถูกลงมากๆ

การให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนเป็นอย่างมาก…เพราะหากบุคลากรยังขาดความรู้ การนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นทักษะ (Skill) ก็จะไม่เกิดขึ้น…สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ ก็ไม่เพียงพอที่จะสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีได้ องค์กรก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้
 
  การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ให้มีคุณค่าเรื่องการเรียนรู้ มีดังนี้…
      รักเรียนและรักเรียนรู้
      เรียนแล้วประยุกต์ใช้จริง
      เรียนรู้ด้วยตัวเองจนเข้าใจ
      สร้างนิสัยความสงสัยใคร่รู้ (Curiosity)
      อดทนในเรื่องที่เรียนรู้
      ท้าทายเรื่องยากที่จะเรียนรู้
      ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ
      พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
      เรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนให้รู้ การรู้ให้จริง การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง…ทิ้งสิ่งที่รู้ เข้าใจ และเชี่ยวชาญ เพื่อ เปิดรับความรู้ใหม่ได้อีก

ทำตามกระบวนการนี้ ด้วยกรอบความคิดนี้…สนุกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  MindsetSkillการเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น