การสร้าง Agile Organization ในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 มีนาคม 2563     5,962     1

          ตั้งใจทำเครื่องมือประกอบหลักสูตร Agile Strategy Management ขึ้นมาครับ พอเริ่มนำหลักการของ Agile ไปใช้ในการพัฒนาทีมงานในฐานะ Agility Coach แล้วได้แนวความคิดเชิงการบริหารของตัวเองขึ้นมา พอเขียนหลักสูตร Agile Strategy Management เสร็จ ก็มองเห็นเขียนมือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้ชัดเจนขึ้น จึงต้องใช้ทำให้ Agile Management เป็นแนวการบริหารยุคใหม่ ที่ผู้เรียนสามารถสร้าง Quick Win Strategy ได้ด้วยตัวเอง การบริหารกลยุทธ์ยึดหยุ่นแบบรวดเร็ว สอดคล้องการ VUCA World จะช่วยทำให้องค์กรที่เคยประสบความสำเร็จ สามารถกลับมาสร้างความสำเร็จใหม่ได้ ในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ที่ต้องการบุคลากรที่มีความคล่องแคล่วในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เตรียมตัวเองเพื่อเป็น Business Agility Coach ที่ใช้ศักยภาพของตัวเอง จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างเต็มที่มากขึ้น สามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ พัฒนาบุคลากร ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามเป้าหมายธุรกิจขององค์กร

          การสร้าง Agile Organization ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่แน่นอน และคลุมเครือ ในปัจจุบันให้ได้

          ผู้นำในฐานะ Agility Coach ให้ความสำคัญเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิดการคล่องตัว (Agile Mindset)” เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานที่รวดเร็ว เป็นทีมที่มีความอิสระในการตัดสินใจ สื่อสารกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

          หลักการพื้นฐานของ Agile ให้ความสำคัญกับเรื่อง
          คนและการปฏิสัมพันธ์กันในทีม มากกว่า ขั้นตอนและเครื่องมือ
          ส่งมอบผลงานที่ใช้ได้จริง มากกว่า เอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์
          การร่วมมือทำงานกับลูกค้า มากกว่า การเจรจาให้เป็นตามข้อตกลง
          ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง มากกว่า การทำตามแผนที่วางไว้

          องค์กรหลายแห่งไม่พร้อมสำหรับการทำงานแบบ Agile ก็เป็นเรื่องปกติ เพราะลักษณะงานอาจต้องใช้ระบบการทำงานแบบเดิมๆ ดังนั้นการสร้าง Agile Organization จึงต้องพิจารณาให้ละเอียดถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะต้องทำงานในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะหลักคิดของผู้บริหารระดับสูง ที่พร้อมให้ทีมงานสามารถตัดสินใจในการทำงานของตัวเองได้ การเตรียมให้ผู้บริหารและผู้จัดการเป็น Agility Coach ในองค์กร ช่วยทำให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile ได้ดียิ่งขึ้น บุคลากรในองค์กรก็จะพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นด้วยความเต็มใจ

          สำรวจตัวเองในเรื่อง กรอบความคิดความคล่องตัว (Agility Mindset)
           Why ทำไมเราต้องมี Agility Mindset?
           What Agility Mindset เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร?
           How เราจะสร้าง Agility Mindset ได้อย่างไร?

          คำตอบที่เกิดขึ้นในความคิดของตัวเองมีมากมาย แสดงว่า Agility Mindset มีความสำคัญกับตัวเราจริงๆ ในอดีต เราได้ใช้ Agility Mindset ไปกับเหตุการณ์อะไรบ้าง?   
          การอ่านหนังสือสอบ
           การฝึกซ้อมกีฬา
           การทำกิจกรรมตอนเป็นนักศึกษา
            (เป็นต้น)

          ในปัจจุบัน เราได้ใช้ Agility Mindset กับการทำงานอย่างไร?
           การจัดทำหลักสูตรและทำโปรแกรมฝึกอบรม
           การบริหารทีมงานขาย
           การทำงานร่วมกับทีมวิทยากร
           การโค้ชลูกค้า
            (เป็นต้น)

คลิปวีดีโอการบริหารงานแบบ Agile Management


สรุป
การสำรวจตัวเองและทบทวนสิ่งที่ได้นำไปปฏิบัติ เพื่อเชื่อมโยงกับหลักการของ Agile ที่ได้ศึกษามาเรื่อยๆ ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้าง Agility Mindset ของตัวเอง ให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น เพราะมีประโยชน์ต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก การเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะใช้บทบาท Business Agility Coach ให้กับผู้บริหารธุรกิจขององค์กรครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Agility CoachAgile Organizationการสร้างวัฒนธรรม

แสดงความคิดเห็น

  • จิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย (สมาชิก)
    (2 ปีที่แล้ว )
    สนใจหลักสูตรนี้ครับ