การสำรวจคุณค่าสมรรถนะของพนักงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 ธันวาคม 2562     1,219     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    การสำรวจคุณค่าสมรรถนะของพนักงาน

        หลายคนสงสัยว่า....การสำรวจคุณค่าสมรรถนะ (Value Competency Survey) ไปเพื่ออะไร?
        การสำรวจ Value Competency ...แตกต่างจาก....การสำรวจ Gap Competency อย่างไร? จุดประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ให้กับบุคลากร....เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผล....สาเหตุที่บุคลากรไม่เห็นด้วยกับการฝึกอบรมเพื่อเติมสมรรถนะที่ขาด (Gap Competency) เพราะอะไร?

        การสำรวจ Value Competency....เริ่มต้นจากโจทย์ 3 เรื่องหลัก คือ
        1.การค้นหาสมรรถนะ ที่ทำให้บุคลากรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้
        2.การเชื่อมโยงสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ค่านิยมบุคคล ค่านิยมตามหน้าที่ และค่านิยมองค์กร
        3.การการกำหนดสมรรถนะที่ทำให้การทำงานเป็นทีมตามโครงสร้างองค์กร

        การพัฒนาต่อยอดค่านิยมสมรรถนะที่มีอยู่แล้วในบุคลากร....ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ด้วยแนวการฝึกอบรมและพัฒนาด้วย Coaching Culture จะทำให้เกิดกลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent Pool) แล้วสร้างแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ขึ้นมา เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างเฉพาะรายบุคคล ทำให้เกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง

        โปรแกรมดังกล่าวนี้!....จะนำไปสู่แผนพัฒนาทายาทตามตำแหน่งหน้าที่ (Successor Plan) ต่อไป....ทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนครับ        กรอบความคิดนี้...เกิดขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่ผมได้ดำเนินการฝึกอบรมด้วยแนว Training and Group Coaching มาตลอดระยะเวลา 10 ปี....มองเห็นถึงศักยภาพของผู้เรียนซึ้งมีมากมายอยู่แล้ว และได้นำมาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองครับ....แสดงให้เห็นว่า.."ผู้เรียนมีคุณค่าสมรรถนะ (Value Competency) อยู่แล้ว ที่สามารถนำมาใช้ได้เลยครับ!

แสดงความคิดเห็น