การเตรียมตัวพัฒนาทักษะการขาย Selling skill ให้เป็นคัมภีร์ของตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 มีนาคม 2564     157     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การตลาด-งานขาย    การเตรียมตัวพัฒนาทักษะการขาย Selling skill ให้เป็นคัมภีร์ของตัวเอง

คัมภีร์บริหารแนวขายของตัวเอง ประกอบไปด้วย……

   - ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Product/Service Knowledge)
   - ทักษะการขายที่สำคัญ (Selling skill)
   - การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sales Management System)
   - เทคนิคการขายกับบุคคลที่แตกต่าง (Sales Technique)

การพัฒนาทักษะการขายโดยการเตรียมตัว เพื่อใช้ในการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญและใช้ในการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) กันอยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เราสามารถใช้ทักษะการขายอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น

การเตรียมตัวทักษะการขายอย่างคร่าวๆ ดังนี้..

การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้
     1.รู้บริษัท... Company Profile
     2.รู้สินค้า/บริการ...จุดเด่น,คุณลักษณะพิเศษ,คุณค่าที่แตกต่าง
     3.รู้ลูกค้า...พฤติกรรมการบริโภค,ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
     4.รู้คู่แข่งขัน...จุดแข็ง-จุดอ่อน,คุณสมบัติที่แตกต่าง,ส่วนของตลาด
     5.รู้ตัวเอง...สไตล์การขาย,ทักษะที่เชี่ยวชาญ,แนวการนำเสนอขาย

การนำเสนออย่างมืออาชีพ
     - การเตรียมบทพูดเบื้องต้น (Script)
     - การเตรียมคำถามสำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ
     - การใช้คำถามค้นหาความต้องการของลูกค้า

การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN
     - การเตรียมตัวก่อนการเจรจาให้พร้อมอยู่เสมอ
     - การสร้างสมดุลและความสัมพันธ์ที่ดี
     - การจัดเตรียมข้อเสนอที่เหนือความคาดหวัง

การปิดการขายอย่างเหนือขั้น
     - การทำให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
     - การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

   การเตรียมตัวและหมั่นฝึกฝนทักษะการขายของตัวเอง พร้อมปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ
ก็จะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญใน Style ของตัวเองอย่างแท้จริง


 

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาการขายSelling skillProduct

แสดงความคิดเห็น