กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     29 สิงหาคม 2561     3,932     0

ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้าน ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร ซึ่งครั้งนี้ผมอยากจะแชร์ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากที่ เรา ๆ ทำกันมา ก็คือ การฝึกอบรมแบบห้องเรียน Classroom แต่การพัฒนาบุคลากร โดยการใช้กิจกรรมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ซึ่งถือเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้แนวคิดจาก ส.ส.ส ภายใต้โครงการ Happy Workplace ซึ่งแบ่ง เป็น 8 Happy หรือ 8 ความสุข คือ

Happy Body คือ การมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งกายและใจ
Happy Heart คือ การมีน้ำใจต่อผู้อื่น
Happy Society คือ การช่วยเหลือสังคม
Happy Money คือ การรู้จักใช้จ่าย ปลอดหนี้
Happy Relax คือ การรู้จักผ่อนคลาย
Happy Soul คือ รู้จักศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
Happy Family คือ การรู้จักมีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง
Happy Brain คือ การรู้จักฝักใฝ่ หาความรู้

จากนั้นเราก็นำ ทั้ง 8 Happy มาจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อวิเคราะห์หากิจกรรมในการกำหนดเป็นแผนงานประจำปี เช่น


ตัวอย่างจะเห็นว่า กิจกรรม 1 กิจกรรมอาจจะมีความหมายมากกว่า 1 Happy ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมมากกว่านี้ก็ได้ซึ่ง ถือเป็นอีกหนึ่งงาน ของนักพัฒนาบุคลากร ที่จะต้องคิดโจทย์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงกิจกรรมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และสามารถวัดผลของการทำกิจกรรมได้

ตัวชี้วัดในการทำกิจกรรม คือ
1. กิจกรรมที่ตั้งไว้ต้องทำให้ครบตามที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 90 %
2. อัตราการลาออกของพนักงานลดลง
3. พนักงานมีความรักในองค์กรมากขึ้น โดยการทำสำรวจ ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อกิจกรรมของบริษัท ฯ

งานพัฒนาบุคลากร เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ซึ่งต้องวิเคราะห์ โดยอาศัย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ขององค์กรผ่านการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือเป็นอีก 1 เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรครับ

การพัฒนาบุคลากร

แสดงความคิดเห็น