ขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กันยายน 2561     3,401     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

     วิสัยทัศน์ คือ ภาพที่เราสร้างขึ้นมาจากความคิดที่แสดงถึงสิ่งที่เราต้องการบรรลุความสำเร็จในอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ให้ความสำคัญ สอดคล้องกับค่านิยามและความปรารถนา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงที่มุ่งเน้นไปยังอนาคต ถือได้ว่าเป็นกรอบในการกำหนดสิ่งที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมา อันนำเราไปสู่การตัดสินใจและข้อกำหนดในการปฏิบัติการ

ขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์พอสังเขป
      สร้างแรงบันดาลใจ
      นำไปสู่ความก้าวหน้า
      มีความชัดเจน แน่นอน
      สะท้อนการทำได้จริง
      สอดคล้องกับค่านิยมที่สำคัญที่สุด
      สื่อสารได้เข้าใจง่าย

     พันธกิจ คือการกระทำและสิ่งที่ดำเนินการภายใต้ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า และพนักงานแล้วนำมาเปรียบเทียบกับมุมองภายในองค์กรว่า กำลังทำสิ่งใดอยู่เพื่อให้การดำเนินการได้สอดคล้องทั้งพันธกิจของบุคลากรในแต่ละบทบาทหน้าที่ และความต้องการของลูกค้า

แบบวิเคราะห์พันธกิจองค์กร

      ธุรกิจของคุณคืออะไร?
      ลูกค้าของคุณคือใคร?
      สิ่งใดที่เพิ่มคุณค่าให้แก่สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ?
      สิ่งใดแสดงให้เห็นว่าทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน?
      สิ่งใดที่บริษัท/กลุ่มบุคลากรมีความสามารถสูงสุด?
      มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกับผู้อื่นอย่างไร?

     ค่านิยม คือ ปณิธานขององค์กร กฎเกณฑ์มาตรฐานหรือคุณค่าที่องค์กรนั้นๆ คาดหวังหรือต้องการให้เกิดการปฏิบัติขั้นพื้นฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งทำให้บุคลากรได้มีทิศทางเดียวกันและเป็นแนวทางการปฏิบัติตน
     ค่านิยมของผู้บริหารที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร จะส่งผลดีต่อชีวิตส่วนตัวมีการมองชีวิต ในแง่ที่ดีและมีความเครียดน้อยลง ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกได้ถึงค่านิยมร่วมกัน อันส่งผลถึงปณิธานและแรงจูงใจในเชิงบวก

หมวดค่านิยมต่างๆ เช่น
      ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
      การพัฒนาตัวเอง
      การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
      การดำเนินชีวิต
      การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (สังคม)
      การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น