ความสำคัญกับสมรรถนะหลัก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 พฤศจิกายน 2561     1,680     0

ปัจจุบันทุกองค์กรขนาดใหญ่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะหลัก (Coach Competency) ของบุคคลที่องค์กรต้องการให้ปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญและสอดคล้องกันทั้งองค์กร

การปฏิบัติตัวตาม “สมรรถนะหลัก (Coach Competency) เป็นประจำก็จะกลายเป็น “ค่านิยมขององค์กร (Core Value) ที่อยู่ภายในปฏิบัติตัวอย่างเป็นอัตโนมัติแล้วเมื่อทุกคนในองค์กรปฏิบัติกันอย่างครบถ้วนก็จะกลายเป็น “วัฒนธรรมองค์กร (organization culture)" ในที่สุดครับ

การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะหลัก (Coach Competency) เพื่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติและให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นๆจริงๆจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญชำนาญ การระลึกถึงเรื่องนี้เสมอๆเวลาปฏิบัติงานปกติ ทำซ้ำๆกันจนเป็นเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุดเพราะเป็นความชำนาญที่ติดตัวไปแล้ว

ค่านิยมหลัก (Core Value) เป็นสิ่งที่องค์กรอยากให้บุคลากรมีจิตสำนึกในเรื่องนั้นๆอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อบุคลากรมีสมรรถนะในเรื่องอะไรแล้วก็จะเกิดเป็นความเชื่อในเรื่องนั้นๆเก็บอยู่ในจิตใต้สำนึก (Unconscious) ทำให้ปฏิบัติตัวอย่างเป็นอัตโนมัติไม่ต้องคิดว่าจะทำอย่างไร เพราะกลายเป็นค่านิยมของบุคคลนั้นๆไปแล้ว เมื่อค่านิยมนั้นๆเป็น ค่านิยมขององค์กรด้วย บุคลากรก็จะเกิดความสุขกับองค์กรที่ค่านิยมบุคคลสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตัวและให้ความสำคัญในเรื่องใดๆอย่างเป็นอัตโนมัติที่เกิดขึ้นมาจากภายใน (จิตใต้สำนึก) ก็เท่ากับเป็นการนำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด เมื่อจำนวนบุคลากรสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นจำนวนมาก

เส้นทางการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ก็คือการให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ (Awareness) ในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้คนเป็นสุข งานได้ผล เป้าหมายบรรลุครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาสมรรถนะCompetencyจิตใต้สำนึก

แสดงความคิดเห็น