ความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 เมษายน 2562     1,213     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    ความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาการโค้ช

วันนี้เราเรียนการโค้ช "เพื่อรู้" และ/หรือ "เพื่อนำไปใช้จริง" ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละท่านครับ!

องค์กรจัดฝึกอบรมการโค้ชให้กับผู้บริหาร (In-House Training) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงครับ และเป็นการบ้านที่ต้องการเห็นผู้บริหารใช้การโค้ช (Coaching) กับทีมงานอย่างต่อเนื่องหลักจากเรียนจบแล้ว เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการโค้ชกับการพัฒนาทีมงานครับ

เป้าหมายการฝึกอบรมของผมและทีมงาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการโค้ชทั้งหมด สามารถนำไปใช้ได้จริง และตั้งใจที่จะกลับไปโค้ชทีมงานด้วยความมั่นใจใน Style การโค้ชของตัวเองครับ

ความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาการโค้ช การสอนหลักสูตรการโค้ชให้รู้เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ครับ เพราะการโค้ชเป็นกระบวนการที่ต้องใช้กรอบความคิด (Mindset) ใหม่ ของผู้เป็นโค้ช ไม่ใช่การเข้าใจครับ การโค้ช (Coaching) ควรเกิดความเข้าใจที่ความรู้สึกกับกระบวนการโค้ช จึงจะสามารถอยู่กับบทบาทของโค้ชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมครับ

การเรียนรู้และพัฒนาการโค้ช ผมให้ความสำคัญกับเรื่องใหญ่ๆ ดังนี้ครับ
ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) เกี่ยวกับหลักการโค้ชได้ด้วยตัวเอง
ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ได้ที่ความรู้สึกตอนปฏิบัติ
ผู้เรียนเชื่อมโยงกระบวนการโค้ช (Coaching Process) ได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วน
ผู้เรียนสามารถถอดบทเรียน (Unpack) การโค้ชของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในการฝึกฝนการโค้ชด้วยตัวเอง
ผู้เรียนรู้สึกท้าทายตัวเองที่จะนำการโค้ชไปใช้พัฒนาทีมงาน เพราะเห็นประโยชน์ด้วยตัวเองจริงๆ

ประเด็นเหล่านี้ คือสิ่งที่ผมและทีมงานให้ความสำคัญเป็นอย่างมากครับ การฝึกอบรมจึงค่อนข้างเข้มข้นและจริงจังครับ เพราะผมตั้งใจให้ได้รับผลลัพธ์จริงครับ

แสดงความคิดเห็น