ความหมายของค่านิยม Value

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 พฤษภาคม 2562     2,025     0

การมีคุณค่า ภายในตัวเอง เป็นเรื่องภาคภูมิใจ ที่เรารู้สึกว่า เรามีตัวตนของเรา (Who am I ?)

ผมประยุกต์ใช้ค่านิยมของตัวเอง โดยการค้นหา จุดเด่น คุณสมบัติที่ดี เรื่องที่ผมถนัด สิ่งที่ทำเป็นอัตโนมัติ ของตัวเองออกมาใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งผมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “คุณค่าที่ผมนิยมนำมาใช้ ค่านิยม”

การใช้ค่านิยมในการดำเนินชีวิต จะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วกว่าปกติ และมีความสุขระหว่างการปฏิบัติ แต่ผมก็จะต้องการระวังตัวเอง ไม่นำค่านิยมของตัวเองไปวัดกับค่านิยมของผู้อื่น เพราะผู้อื่นอาจไม่ได้มีค่านิยมเหมือนกับเราก็ได้ แล้วจะเกิดความขัดแย้งกันขึ้น

การค้นหาค่านิยม (Value) ของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหลายๆ อย่างเราทำเพราะค่าเคยชินเป็นอุปนิสัย แต่ทำแล้วไม่มีความสุข ซึ่งน่าจะไม่ใช่ค่านิยมจริงๆ ผมจึงใช้จุดสังเกตว่า ทำแล้ว ผมมีความสุขเป็นจุดยึดครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Valueค่านิยมความขัดแย้ง

แสดงความคิดเห็น