ความหมายของ Design Thinking สร้างหลักการโค้ชเชิงนวัตกรรม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     17 กุมภาพันธ์ 2563     4,232     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    ความหมายของ Design Thinking สร้างหลักการโค้ชเชิงนวัตกรรม


          Design Thinking คือ กระบวนการสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)
          หลักการโค้ช (Coaching) คือ กระบวนการทำให้โค้ชชี่ มีกรอบความคิดของการเติบโต (Growth Mindset)
          ทั้ง 2 กระบวนการมีจุดมุ่งเน้นไปที่ “กรอบความคิด (Mindset) เหมือนกัน ทำให้ผู้ที่อยู่ในกระบวน สามารถสร้างแนวทางที่บรรลุเป้าหมายด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง

          การใช้การโค้ช ด้วยหลักการของ Design Thinking จึงมีกระบวนการที่มีความคล้ายคลึงกันมาก
          Design Thinking เริ่มต้นที่ Design Challenge Coaching เริ่มต้นที่ Goal Setting
          Design Thinking เริ่มกระบวนการด้วยการ Empathize User Coaching เริ่มให้โค้ชชี่สำรวจตัวเองและเข้าใจตัวเอง (Self-Empathy)
          Design Thinking นำข้อมูลจากการสร้างความเข้าใจความรู้สึกของ User มาค้นหาและ Define Pain Point ที่แท้จริง ในรูปแบบของ Point of View Coaching ทำให้โค้ชชี่ค้นพบประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นกับตัวเอง มาค้นหา Gap ที่จะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
          Design Thinking สร้างทางเลือกที่หลากหลายด้วยการ Ideate Solution ต่างๆ ให้มากที่สุด Coaching… ทำให้โค้ชชี่ค้นหารทางเลือกที่เป็นแนวทางสู่เป้าหมาย เพื่อเป็น Option
          Design Thinking สร้าง Prototype ด้วยไอเดียที่เลือกสรรมาแล้วอย่างดี เพื่อนำไปทดสอบกับ User ตัวอย่าง Coaching… ทำให้โค้ชชี่คัดเลือทางเลือกต่างๆ มาสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ (New Action) มุ่งสู่เป้าหมาย

          เราสามารถใช้การโค้ชให้โค้ชชี่ มี “กรอบความคิดเชิงนวัตกรรมของตัวเอง” ได้…โดยการโค้ชด้วยหลักการของ Design Thinking ที่เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกัน

          ข้อเขียนนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ที่ได้เห็นความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกันของ Coaching และ Design Thinking ของตัวเอง และได้นำไปปฏิบัติมาด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับ

          การสร้างกระบวนการทำงาน (Working Process) เชิงนวัตกรรม
          การปรับปรุงกระบวนการทำงานงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า สามารถใช้ Design Thinking Conceptual มาทำให้ทีมงาน มีกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมได้ แล้วสร้างกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

          หลักสูตรที่สอดคล้องกับโจทย์ลักษณะนี้ เช่น
          Customer Centric by Design Thinking
          Sales Strategy by Design Thinking
          Business Development by Design Thinking
          Project Management by Design Thinking

          ดีใจที่ลูกค้าองค์กรมีความเข้าใจในเรื่อง  “การนำ Design Thinking ไปสร้างกระบวนการเชิงนวัตกรรมได้” ไม่ใช่แค่เรื่อง New Product New Service เท่านั้น เพราะ Design Thinking เป็นกระบวนการสร้างกรอบความคิด ในการประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมในเรื่องต่างๆ ได้
          ตอนนี้เลยต้องรีบเขียนหลักสูตรเหล่านี้ให้ลูกค้า เพราะความสนใจในการให้สอนและนำ Design Thinking ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานมีเข้ามาแล้ว
          Management Coaching and Facilitation โดยใช้เครื่องมือของ Design Thinking จึงเกิดขึ้นตามความต้องการของลูกค้าจริงๆแล้ว
          บทบาทของ Management Fa-Coach ในการใช้เครื่องมือต่างๆ จึงต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพราะบทบาทในการช่วยให้กลุ่มผู้เรียนสร้างผลลัพธ์ผ่านเครื่องมือต่างๆ เป็นเทคนิคที่ต้องเรียนรู้กันอย่างลึกซึ้ง ตามมาตรฐานที่กำหนด
          เดินทางสู่เส้นทางที่ตั้งใจทำตั้งแต่ต้นปี ตอนนี้ไปลงมือทำจริงแล้วครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Design ThinkingGrowth Mindsetทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น