คาถาพาตัวเองออกจากภาวะวิกฤตแล้วไปต่อ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 พฤษภาคม 2563     1,266     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    คาถาพาตัวเองออกจากภาวะวิกฤตแล้วไปต่อ

การเผชิญกับสภาวะวิกฤตที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ย่อมทำให้เกิดผลกระทบกับตัวเองและงานที่ตัวเองเกี่ยวข้องอยู่ การต่อสู้กับสภาวะวิกฤตจึงไม่ใช่แนวทางแก้ไขในทันที เพราะเราไม่สามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้จากสภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น แล้วเราอาจไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นทำอย่างไร วันนี้อยากนำสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนแล้วลองประยุกต์ใช้กันดูครับ

Reset การหยุดแล้วให้รู้สึกว่าต้องเริ่มจากศูนย์ก่อน ช่วยทำให้เรามีโอกาสพิจารณาเรื่องต่างๆ อีกครั้งอย่างรอบด้าน ไม่ได้รีบลงมือแก้ไขปัญหาในทันที เพราะเราอาจไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงก็ได้ การหยุดเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นการเรียกสติของตัวเองให้พร้อมกับการพัฒนา Growth Mindset ของตัวเอง
Resilience การสร้างพลังจิตของตัวเองให้สามารถฟื้นฟูอารมณ์และจิตใจ ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว ตระหนักรู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปได้ด้วยสติที่หนักแน่นมากขึ้น
Reframe การเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง ในการมองสภาวะวิกฤตในอีกมุมมองหนึ่ง ให้เห็นโอกาสที่สามารถทำอะไรได้บ้าง โดยการปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเองและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในเรื่องที่เอื้ออำนวยให้เราสามารถทำงานในสภาวะที่เกิดขึ้นได้ มีแนวทางและความเชื่อมั่นในการเห็นโอกาสที่เป็นไปได้
Reinvent การสร้างและนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ของตัวเองในการทำงาน ซึ่งสามารถใช้แนวคิดแบบ Design Thinking ของตัวเอง ในการสร้างและทำ Prototype Solution ขึ้นมาแล้วลงมือทำ พร้อมรับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อสร้างการเรียนรู้ต่อไป แล้วค่อยๆ พัฒนารูปแบบให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นในอนาคต
Reform การปฏิรูปกระบวนการดำเนินชีวิตและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เป็น New Normal หรือ Next Normal ที่เราอาจยังไม่เคยเจอมาก่อน ทำให้สามารถอยู่กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยความพร้อมและเกิดความยั่งยืนต่อไป

การใช้ 5Rs กับตัวเองบ่อยๆ ทำให้เสมือนหนึ่งการที่ตัวเองฟื้นคืนชีพอีกครั้งเรื่อยๆ เมื่อเกิดความล้มเหลว ในการเผชิญกับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่ ในรูปแบบจำลองทางความคิดเสมือนจริง (Virtual) ซึ่งเหมือนกับการได้ค้นพบวิธีการต่าง ๆ มากมายอยู่ตลอด โดยไม่ได้รู้สึกกับสภาวะวิกฤตเลย แต่กลับรู้สึกสนุกกับการมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำมาทดลองได้อยู่เรื่อย ๆ ครับ

การพัฒนา 5Rs ให้กลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง โดยการตระหนักรู้ตัวเองในการฝึกฝนการใช้อยู่เรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองได้ทันที เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤต

ตัวอย่างเช่น : การเผชิญกับความเสียหายที่เราไม่คาดคิดมาก่อน
• Reset หยุดคิดกับเหตุการณ์นั้นๆ ก่อน
• Resilience ทำจิตใจให้พร้อมกับสถานการณ์นั้นด้วยสติ
• Reframe มองเป็นการเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ที่ดีๆ จากการแก้ไขครั้งนี้
• Reinvent ค้นหาแนวทางใหม่ๆ ให้หลากหลายไว้ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจเลือก
• Reform สร้างกระบวนการใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นอีก

หากเรานำเหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆ มา แล้วใช้กระบวนการนี้ดูอยู่เรื่อยๆ กรอบความคิดในการจัดการสภาวะวิกฤต (Crisis Mindset) ก็จะเกิดขึ้นในตัวเราได้เอง

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การจัดการสภาวะวิกฤตCrisis MindsetGrowth Mindset

แสดงความคิดเห็น