คุณลักษณะพื้นฐานของวิทยากรทั่วไป

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 มิถุนายน 2562     800     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    คุณลักษณะพื้นฐานของวิทยากรทั่วไป

1. Tacit Knowledge
     มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผ่านประสบการณ์ ในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี จนสามารถถ่ายทอดและแนะนำผู้อื่น ในเรื่องที่ตัวเองรู้จริงได้

2. Training Skill
     มีทักษะการสอนด้วยบทบาทอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ มาพอสมควร จนเกิดความมั่นใจในการสอนของตัวเอง เช่น การสอนงานพนักงาน, การสอน ณ. จุดปฏิบัติงาน, การสอนแบบพี่สอนน้อง, การสอนในเชิงให้คำปรึกษา เป็นต้น

3. Trainer Attribute
     มีคุณลักษณะของการเป็นวิทยากร กล้านำเสนอ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถจูงใจให้ผู้เรียนคล้อยตามแนวความคิดอย่างมีเหตุผลได้

4. Growth Mindset
     มีกรอบความคิดที่ดีต่อการเป็นผู้ให้ (วิทยากร) พร้อมออกจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่สอน เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้อื่น ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการสอนและกิจกรรมต่างๆ แทนการบอกโดยตรง

5. Vission of Success
     มีแรงบันดาลใจ ในการประสบความสำเร็จ ด้วยบทบาทวิทยากร เห็นภาพความสำเร็จของตัวเอง ในฐานะวิทยากรที่ประสบความสำเร็จแล้ว อย่างชัดเจน ไม่อยู่ในสภาวะกังวลหรือสงสัยตัวเองอีกต่อไป

6. Right Action
     มีความพร้อมในการเรียนรู้ การฝึกฝน การพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นและอดทน ให้ตัวเองได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การสอนไปทีละขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม ในสไตล์ของตัวเอง

     ถอดบทเรียน “เส้นทางการเรียนรู้และเติบโต ในฐานะวิทยากรเริ่มต้น ของตัวเอง” ทำให้ตัวเองได้ประเมิน การเป็นวิทยากรของตัวเองอีกครั้ง รู้สึกดีมากๆ ครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  วิทยากรการสอนงานการถอดบทเรียน

แสดงความคิดเห็น