คุณสมบัติของผู้นำสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 สิงหาคม 2561     3,741     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    คุณสมบัติของผู้นำสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

     การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่งใน 3 เรื่องคือ การมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

คุณสมบัติผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำทีมงานไปสู่การปฏิบัติ แล้วกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั้น มี 3 คุณสมบัติหลัก คือ
     1. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) : การเดินทางสู่เป้าหมาย ต้องมีแผนงานและวิธีการที่เฉียบคม มีความหลากหลายและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บางครั้งเป็นปัญหา อุปสรรคที่อาจไม่ได้คาดหวัง การคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยทำให้ก้าวข้าม ปัญหา อุปสรรค เหล่านั้นไปสู่เป้าหมายได้
     2. ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) : การจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้องใช้การมีอิทธิพลด้านดี (Influence) ไม่ใช่การบังคับ (command) ต้องเป็นที่เชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ ของผู้อื่น ดังนั้น ภาวะความเป็นผู้นำ จึงเป็นเรื่องสำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะรณรงค์ให้ทีมงาน สร้างวัฒนธรรมขององค์กรได้พร้อมเพียงกัน
     3. การสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Coaching) : การโค้ช (Coaching) เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นตระหนักรู้กับการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง มองเห็นประโยชน์ กับสิ่งที่จะปฏิบัติด้วยแนวทางที่เหมาะสมของตัวเอง ทำให้เต็มใจที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมตัวเอง เมื่อทุกคนทำพร้อมกัน ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

ผู้นำการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     ตัวผู้บริหาร หรือ ผู้นำการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เมื่อมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ย่อมทำให้ โครงการ “การสร้างวัฒนธรรมองค์กร” ประสบความสำเร็จได้แน่นอนเพราะจะได้รับความร่วมมือ จากบุคลากรทุกคน ด้วยความเต็มใจครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  วัฒนธรรมองค์กรภาวะผู้นำChange Agent

แสดงความคิดเห็น