คุณสมบัติของ Strategic HR

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 กันยายน 2561     1,695     0

ผมโชคดีได้ฟังผู้บริหารที่ดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง พูดให้ฟังถึงคุณสมบัติของ "Strategic HR" อยู่บ่อยๆ ทำให้เห็นความสำคัญของ การวางแผนงานพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์มากขึ้นครับ!

ผมเข้าใจด้วยตัวเองจากการรับฟังและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่า "Strategic HR" ให้ความสำคัญของเรื่องต่างๆ คือ
หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ ขององค์กร
เป้าหมาเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับ ลูกค้า เงิน กระบวนการ คน
เป้าหมาย หน่วยวัดความสำเร็จ (KPI) ของหน่วยงานต่างๆ
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรแต่ละระดับ

สิ่งที่ Strategic HR ต้องตอบผู้บริหารระดับสูงสุดกับงานของทีมงาน โดยจะมีการเชื่อมโยงแผนงานต่างๆของทีมงาน HRM HRD OD ให้ครอบคลุมเรื่องสำคัญอยู่ด้วยเสมอ เช่น
การสรรหา/คัดเลือก บุคลากรเข้าทำงาน (Recruitment)
      : ใช้ Competencies ตัวใดในการกรองผู้สมัคร
      : ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ตอบจุดประสงค์ที่เป้าหมายใดขององค์กร
      : การที่ได้คนเพิ่มที่ตำแหน่งนี้แล้ว จะทำให้เกิดผลลัพธ์กับ KPI ตัวไหนของหน่วยงานต้นสังกัด
      : ตำแหน่งนี้มีความสำคัญและจำเป็น เพราะจะทำให้เรื่องใดขององค์กรสัมฤทธิ์ผล กระบวนการงานอื่นๆ ที่หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติอยู่ทุกงาน Strategic HR จะตอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ครบถ้วน

การที่ผมเข้าใจการทำงานของการพัฒนาบุคลากร ต้องตอบโจทย์เรื่องอะไรบ้าง ทำให้ผมและทีมวิทยากรของสถาบัน สามารถออกแบบกระบวนการสอนและการวัดผลลัพธ์ให้กับหน่วยงานลูกค้าได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นครับ

การเข้าใจแนวความคิดของ Strategic HR ทำให้การทำงานร่วมกันเสมือนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของลูกค้าครับ ผมรู้สึกดีใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรลูกค้าครับ

แสดงความคิดเห็น