ค่านิยมองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 เมษายน 2562     2,011     0

ถ้าสามารถทำให้บุคลากรในองค์กรตระหนักรู้ถึง ค่านิยมองค์กร (Core Value) ในการประพฤติ ปฏิบัติตัว ในที่ทำงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้! มีมากมายมหาศาล และเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกองค์กร!!!!!

คำถาม คือ การทำให้บุคลากรมีค่านิยมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ต้องทำอย่างไรบ้าง?

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการผลักดันค่านิยมองค์กร ให้เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของบุคลากร ต่างค้นหาวิธีการต่างๆมากมาย เพื่อทำให้สำเร็จ!

การโค้ชด้วยคุณค่า (Value Coaching) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมในฐานะที่ชอบการโค้ชเป็นอย่างมาก เสนอเข้าประกวดครับ!

ผมเชื่อว่า การโค้ชและทักษะการโค้ชที่ดี สามารถสร้าง Mindset ใหม่ให้เกิดขึ้นได้ในบุคคล ดังนั้นการโค้ชที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมทำให้บุคลากรสามารถนำค่านิยมองค์กร ไปเป็นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมการทำงานได้ครับ! การโค้ชที่ดี ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ที่เกิดจากภายใน แล้วส่งผลถึงพฤติกรรมการแสดงออกให้เห็นภายนอก ค่านิยมองค์กร ก็เช่นเดียวกัน ที่ต้องการให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีกับค่านิยมองค์กรและยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ผ่านกระบวนการโค้ชนั่นเอง

วันนี้มาลองใช้การโค้ช สร้างค่านิยมองค์กรให้เกิดขึ้นกับบุคลากรกันดีไหมครับ!

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Core Valueค่านิยมทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น