ทักษะการโค้ชที่คุณค่าร่วมกัน Value Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 พฤษภาคม 2562     1,726     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    ทักษะการโค้ชที่คุณค่าร่วมกัน Value Coaching

ทักษะการโค้ช (Coaching) คือการทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ด้วยตัวเองแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการที่โค้ชชี่เป็นผู้เลือกเอง!

การสร้างค่านิยมองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตัวของบุคลากร เพื่อต้องการให้กลายเป็น วัฒนธรรมในองค์กร สามารถทำได้หลากหลายวิธีครับ!

ทักษะการโค้ชที่คุณค่าร่วมกัน (Value Coaching) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่เคยทดลองใช้มาก่อนครับ!

การโค้ชที่คุณค่าร่วมกัน (Value Coaching)

ขั้นตอนการดำเนินการโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching) พอสังเขป มีดังนี้ครับ
การทำให้ทีมงานค้นหา คุณค่าในตัวเอง (Personal Value)
การทำให้ทีมงานกำหนดค่านิยมของทีม (Team Value)
การนำค่านิยมองค์กร (Core Value) มาพิจารณา

หลังจากได้ค่านิยมของ 3 กลุ่มนี้ครบถ้วนแล้ว ลองใช้การโค้ชที่คุณค่า ดังนี้
ค่านิยมที่มีร่วมกัน ระหว่าง คุณค่าส่วนตน ค่านิยมทีม ค่านิยมองค์กร คือคุณสมบัติอะไรบ้าง?
ปัจจุบันสิ่งที่คุณปฏิบัติอยู่แล้วสอดคล้องกับ ค่านิยมทั้ง 3 กลุ่ม คือเรื่อง และ/หรือ เหตุการณ์อะไรบ้าง ?
คุณตั้งใจจะนำค่านิยมของตัวเองไปพัฒนาเพิ่มเติม คือเรื่องอะไร ?
คุณตั้งใจจะนำค่านิยมทีมงานไปพัฒนาเพิ่มเติม คือเรื่องอะไร?
คุณตั้งใจจะนำค่านิยมองค์กรไปพัฒนาเพิ่มเติม คือเรื่องอะไร?
ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายที่คุณรับผิดชอบอยู่ คุณเลือกใช้ค่านิยมข้อใด มาลงมือปฏิบัติอย่างไร?
ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาที่เจออยู่ในปัจจุบัน คุณเลือกใช้ค่านิยมใด มาลงมือปฏิบัติอย่างไร?
ถ้าต้องการสร้างวินัยในการทำงานให้ดีขึ้น ควรปฏิบัติตามค่านิยมอย่างไร?

แนวทางการใช้คำถามของ Value Coaching คงพอเป็นหลักคิด และตัวอย่างการใช้คำถาม ที่ทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ของตัวเองนะครับ!

ลองนำไปใช้ดำเนินการโค้ชดูครับ แล้วจะค้นพบค่านิยมร่วมที่อยู่ในศักยภาพ (Value for Potential) ของบุคลากรภายในองค์กรของท่านมากมาย ไม่ต้องบังคับหรือเสียเวลาผลักดันใดๆในเหนื่อยยากอีกต่อไปครับ

แสดงความคิดเห็น