ทำอย่างไรให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 ธันวาคม 2561     1,394     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ทำอย่างไรให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม (HRD) มักมีคำถามว่า ทำอย่างไรให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน (Sustainable) หลังการอบรมเสร็จ ?

โจทย์นี้เป็นสิ่งที่วิทยากรทุกท่านให้ความสำคัญกันอยู่แล้วครับ และทุกท่านก็ออกแบบแนวทางการสอนเพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ตามที่ลุกค้าต้องการกันมาตลอดครับ วิทยากรหลายท่านก็สามารถทำได้ ตามแนวทางของแต่ละท่าน

โจทย์นี้เป็นเป้าหมายการสอนของผมเช่นเดียวกันครับ !!

ผมจึงออกแบบกระบวนการสอนและเทคนิคการดำเนินการสอน (Methodology) ของตัวเองตามแนวทาง Training & Group Coaching ดังนี้
การให้ความรู้ตามหลักการ ทฤษฏี และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของหลักสูตร
การใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึงตัวเองแล้วเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอน
การใช้หลักการแล้วทำให้ผู้เรียนค้นหาแนวทางและวิธีการของตัวเอง
การใช้ Workshop ให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการของตัวเองตามเนื้อหาที่ได้เรียน
หารใช้กรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์แล้วเชื่อมโยงกับเรื่องราวของตัวเอง
การแสดงบทบาทสามารถ (Role Playing) ในการประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ตาม Style ของตัวเอง
การกระตุ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิด Commitment กับตัวเองในสิ่งที่นำไปปฏิบัติ

สิ่งที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับจากการฝึกอบรม ดังนี้
ระดับที่ 1 : ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและการประยุกต์ใช้
ระดับที่ 2 : วิธีการที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ระดับที่ 3 : กระบวนการที่สร้างขึ้นในหารเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
ระดับที่ 4 : ความเชื่อใหม่ ที่นำไปปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์เดิม เพื่อให้เกิดการกระทำแบบใหม่
ระดับที่ 5 : การสร้างหลักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง

ผมตั้งใจให้ผู้เรียนได้ถึงระดับ 5 ทุกคน แต่ก็ขึ้นอยู่กับแนวการสอนและรายละเอียดในแต่ละครั้ง ว่าผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้มากแค่ไหน ซึ่งเป็นบทบาทที่ผมต้องทำให้เกิดขึ้นต่อไปครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การฝึกอบรมHRDการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น