ปัจจัยที่สำคัญของการเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 กันยายน 2561     3,806     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    ปัจจัยที่สำคัญของการเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Good Organizational Culture) เป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กรในปัจจุบัน เพราะวัฒนธรรมจะบอกเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่บุคคลในองค์กรปฏิบัติ แล้วแสดงออกถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติ แล้วเกิดผลกระทบต่องานทำงาน การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ

วงจรพฤติกรรม กล่าวไว้ว่า
“ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก การกระทำ พฤติกรรม”

ดังนั้นพฤติกรรมและทัศนคติเริ่มมาจาก 
“ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม Mindset นั่นเอง”Mindset = Belief + Trust + Value เกิดขึ้นภายในจิตใต้สำนึก (Unconscious) แล้วแสดงออกมาที่ พฤติกรรม คำพูด การแสดงออกต่างๆ

การสร้าง Mindset ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการก่อตัว เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต จึงต้องทำให้บุคลากร มีความเชื่อในเรื่องนั้นๆ ด้วยตัวเอง ไม่ใช่การบังคับ ทำให้เชื่อ และสร้างความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน โดยพนักงานเต็มใจจะปฏิบัติด้วยตัวพนักงานเอง โดยค่อยๆให้เขาปรับตัวและยอมรับค่านิยม ที่อาจไม่ใช่ค่านิยมเดิมของเขา การสร้าง Mindset ที่ดีในองค์กรก็จะราบรื่นมากขึ้นครับ

ผู้บริหารระดับสูงสามารถกำหนดสิ่งที่อยากให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา แล้วให้ทีมงานแปลเป็น Mindset ที่อยากให้บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องนี้ด้วยตัวเองตลอดเวลา โดยการเชี่อมโยงไปที่ความเชื่อ และค่านิยมของบุคลากรแต่ละคนแล้วค่อยๆ ให้เขาปรับเปลี่ยน ทีละเล็ก ละน้อย จนกลายเป็นธรรมชาติของเขา สุดท้ายก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  วัฒนธรรมองค์กรวงจรพฤติกรรมMindset

แสดงความคิดเห็น