ปัจจัยที่สำคัญของการเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร / ปัจจัยที่สำคัญของการเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 กันยายน 2561     348     0

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Good Organizational Culture) เป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กรในปัจจุบัน เพราะวัฒนธรรมจะบอกเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่บุคคลในองค์กรปฏิบัติ แล้วแสดงออกถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติ แล้วเกิดผลกระทบต่องานทำงาน การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ

วงจรพฤติกรรม กล่าวไว้ว่า
“ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก การกระทำ พฤติกรรม”

ดังนั้นพฤติกรรมและทัศนคติเริ่มมาจาก 
“ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม Mindset นั่นเอง”Mindset = Belief + Trust + Value เกิดขึ้นภายในจิตใต้สำนึก (Unconscious) แล้วแสดงออกมาที่ พฤติกรรม คำพูด การแสดงออกต่างๆ

การสร้าง Mindset ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการก่อตัว เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต จึงต้องทำให้บุคลากร มีความเชื่อในเรื่องนั้นๆ ด้วยตัวเอง ไม่ใช่การบังคับ ทำให้เชื่อ และสร้างความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน โดยพนักงานเต็มใจจะปฏิบัติด้วยตัวพนักงานเอง โดยค่อยๆให้เขาปรับตัวและยอมรับค่านิยม ที่อาจไม่ใช่ค่านิยมเดิมของเขา การสร้าง Mindset ที่ดีในองค์กรก็จะราบรื่นมากขึ้นครับ

ผู้บริหารระดับสูงสามารถกำหนดสิ่งที่อยากให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา แล้วให้ทีมงานแปลเป็น Mindset ที่อยากให้บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องนี้ด้วยตัวเองตลอดเวลา โดยการเชี่อมโยงไปที่ความเชื่อ และค่านิยมของบุคลากรแต่ละคนแล้วค่อยๆ ให้เขาปรับเปลี่ยน ทีละเล็ก ละน้อย จนกลายเป็นธรรมชาติของเขา สุดท้ายก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  วัฒนธรรมองค์กรวงจรพฤติกรรมMindset

แสดงความคิดเห็น