ผู้จัดการสาขามืออาชีพ (Professional Branch Manager)

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 กุมภาพันธ์ 2564     69     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ผู้จัดการสาขามืออาชีพ (Professional Branch Manager)

     ปัจจุบันหลายๆธุรกิจมีการขยายสาขาให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว…พร้อมเพิ่มรายได้ขององค์กร ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผู้จัดการสาขาต่างๆ จึงมีความสำคัญมาก ในการบริหารสาขาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทำให้ต้องมี ความรู้ ทักษะ และ แนวทางการบริหาร ที่หลากหลาย…เพราะสาขาเปรียบเสมือน “บริษัทย่อย” อีก 1 บริษัท เช่นเดียวกัน
   
     เรื่องหลักๆ ที่ผู้จัดการสาขาควรมีความรู้เบื้องต้น ดังนี้…
       1. การอ่านงบบัญชีของสาขาได้…ทำให้รู้สถานะการบริหารงานของสาขา
       2. การบริหารการเงินให้มีกำไร…ทำให้ต้องสร้างรายได้ ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ดี
       3. การกำหนดกลยุทธ์การตลาด…ทำให้ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ การแข่งขันอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทัน
       4. การบริหารจัดการมาตรฐานการปฏิบัติงาน…ทำให้ต้องยึดกฏ ระเบียบ และขั้นตอนการทำงาน ที่สอดคล้องกับสำนักงานใหญ่
       5. การบริหารและพัฒนาบุคลากร…ทำให้ต้องใช้ “ภาวะความเป็นผู้นำ” ร่วมกับการบริหารงาน ให้ความสำคัญกับเรื่องของ “คน”

     การเรียนรู้และเข้าใจ 5 เรื่องสำคัญนี้…ก็จะทำให้ผู้จัดการสาขา สามารถบรรลุเป้าหมายของสาขา ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้
หากองค์กรใด มีผู้จัดการเขต…ก็ต้องให้ผู้จัดการเขต พัฒนาผู้จัดการสาขาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยผู้จัดการเขตต้องทำให้ผู้จัดการสาขามีความพร้อมใน 5 เรื่องนี้ ในเบื้องต้นให้ได้
หากองค์กรใด มีผู้จัดการภาค…ก็ต้องให้ผู้จัดการภาค พัฒนาผู้จัดการเขต และเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลผู้จัดการสาขา เพื่อให้เติบโตต่อไปในอนาคต แล้วขึ้นเป็นผู้จัดการเขตต่อไปได้
องค์กรที่วางกระบวนการพัฒนาไว้อย่างครบถ้วน…การขยายสาขาก็จะราบรื่น และทำให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ผู้จัดการManagerบุคคล

แสดงความคิดเห็น