ผู้จัดการในฐานะโค้ชของทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 ธันวาคม 2561     1,148     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    ผู้จัดการในฐานะโค้ชของทีมงาน

     วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้จัดการในฐานะโค้ชของทีมงาน เพราะผู้จัดการสมัยใหม่จะใช้ทักษะของการโค้ชมากกว่าการสื่อสารแบบเดิมๆ เพราะบุคลากรยุค Gen Y มีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูง มีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก ดังนั้นการที่ผู้จัดการใช้บทบาทโค้ช จึงมีความเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เป็นที่สุด     ประเด็นที่เป็นความแตกต่างของผู้จัดการทั่วไปกับผู้จัดการที่ใช้บทบาทโค้ชมีอยู่หลายประการ แต่ผมขออนุญาตสรุปเป็นเพียงบางส่วนตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับ ผู้จัดการในฐานะโค้ชของทีมงาน จะมุ่งเน้นเรื่องที่แตกต่างกับผู้จัดการทั่วไปดังนี้
      การใช้คำถามกระตุ้นให้คิดเองมากกว่าการออกคำสั่ง
      การมุ่งเน้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมุ่งสู่ผลลัพธ์
      การใช้วิธีการจูงใจ โน้มน้าวให้ปฏิบัติด้วย Style ที่เป็นของตัวเอง
      การไม่ยึดติดที่ตำแหน่งแต่ใช้การสร้างความสัมพันธ์เป็นหลัก
      การทำให้มองเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติด้วยตัวเอง
      การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้

     การที่ผู้จัดการอยู่กับบทบาทโค้ช จะทำให้ผู้จัดการต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับหลักการและทักษะการเป็นโค้ชมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน หลักสูตรการสอนในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นโค้ชของผมนั้น มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการที่เข้าเรียนเป็นอย่างมาก เพราะหลักการของการเป็นโค้ชนั้น แตกต่างกับการเป็นผู้จัดการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการแต่โค้ชมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ และจูงใจให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

     การสอนในหลักสูตรที่ทำให้ผู้จัดการในฐานะโค้ชของทีมงาน (The Manager You are coach) ทุกครั้ง ผมจะรู้สึกสนุก และภูมิใจที่ได้ช่วยให้ผู้จัดการค้นพบวิธีการที่จะพัฒนาทีมงานได้อีกรูปแบบหนึ่ง และดีกว่าวิธีเดิมๆ ที่ใช้กันอยู่ เพราะจะเกิดการต่อต้านจากเด็กยุคใหม่แต่พอผู้จัดการใช้บทบาทโค้ชแล้วกลับทำให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น เนื่องจาก ทีมงานได้มีส่วนคิดและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการทำงานของตัวเขา ด้วย Style ของเขาเอง แต่เป็นเป้าหมายที่ร่วมกัน

     ผมเชื่อว่า ผู้จัดการในฐานะโค้ชของทีมงาน จะมีความสุขและทำให้ทีมงานยอมรับมากขึ้น ผลการปฏิบัติงาน (Performance) ก็จะดียิ่งๆ ขึ้นครับ ทั้งนี้เป็นแค่มุมมองส่วนตัวนะครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  โค้ชทีมงานผู้จัดการภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น