ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแนวปฏิบัติให้ทีมงานเกิดการยอมรับ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 มกราคม 2564     41     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแนวปฏิบัติให้ทีมงานเกิดการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง…ทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยมีกรอบความคิดที่พร้อมเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วค้นหาโอกาสที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ บนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยวิธีการเชิงนวัตกรรมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

หลักการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองและทีมงาน 5 ประการ ต่อไปนี้
1. มองหาโอกาส (ของขวัญ) ของการเปลี่ยนแปลง มากกว่าหลีกเลี่ยงที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
    : การฉกฉวยโอกาสที่มองเห็นได้ก่อน ช่วยทำให้ก้าวหน้าและนำผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา เกิดเป็นประจำ และเกิดบ่อยมากขึ้นไปเรื่อยๆ …ใครเปลี่ยนได้ก่อน ย่อมไปได้ก่อน

2. การสร้างความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
    : การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เราออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคย (Comfort Zone) นำไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ๆ โดยไม่ต้องรอให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เพราะเราและทีมงานเปลี่ยนแปลงตัวเองกันก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง ย่อมทำให้ไม่รู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันที

3. ท้าทายความเชื่อและการกระทำเดิมๆ ที่ปฏิบัติต่อๆ กันมา
    : การตั้งคำถามเชิงท้าทายให้กับสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่ เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมที่ยังต้องปฏิบัติต่อไป หรือควรเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรดี โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง, ทีมงานและองค์กร

4. การเตรียมความพร้อมและการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
    : การใช้ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับความคิด ความรู้สึก และกรอบความคิก (Mindset) ที่ดี ให้เกิดพฤติกรรมที่ดี ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยความมั่นใจ

5. การกระตุ้นตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องรอเหตุการณ์ภายนอกมาบังคับ
    : คนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่ชอบการถูกบังคับ หากรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนก็จะเกิดการต่อต้าน แต่หากเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง เราก็จะเริ่มกระตุ้นตัวเองให้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก่อนเลย ซึ่งก็คือ การพัฒนาตัวเองและสร้างการเรียนรู้อยู่เสมอ

    ผู้นำการเปลี่ยนแปลง...เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน และมักเริ่มต้นด้วย “การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)” ของตัวเองเป็นเรื่องแรก เพราะกรอบความคิด (Mindset) นำไปสู่มุมมอง พฤติกรรม และการกระทำ ต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
หลักการสร้างการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นแนวความคิดที่ผู้นำสามารถเลือกใช้ในการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดของตัวเองได้ แล้วจึงไปทำให้ทีมงานมีกรอบความคิดที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงLeader Changeผู้นำ

แสดงความคิดเห็น