พัฒนาตนเองด้วยเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     23 พฤษภาคม 2562     792     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    พัฒนาตนเองด้วยเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง

     ผมชอบและสนุกกับการสอนแนว Training & Group Coaching (T&GC) เป็นอย่างมาก เพราะสามารถทำให้ผมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดมา ที่บอกว่าพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การพัฒนาทักษะการสอนเท่านั้นนะครับ แต่เป็นการนำสิ่งที่สอนไปประยุกต์ใช้กับตัวเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่สอน

คำถามที่มักเกิดขึ้นคือ
”การสอนผู้อื่นแล้วเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยากร (ตัวผม) อย่างไร ? ”

     หลักการของการสอนแนวนี้คือ การให้ความรู้ (Knowledge) ที่เป็นหลักการ (Principle) ให้เนื้อหาตามหลักสูตรนั่นๆ แล้วใช้กระบวนการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ยินไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ทันที ผ่านกระบวนการคิดและความรู้สึกของตัวเอง ดังนั้นเรื่องที่วิทยากร (ตัวผม) สอนอยู่นั้นก็จะกระตุ้นให้ผมได้คิดตามไปด้วยตอนที่ผมใช้คำถามกับผู้เรียนทำให้มีหลายครั้ง ที่ผมเกิดความตระหนักรู้ว่าควรจะนำสิ่งไหนไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้บ้าง จูงใจให้ผมอยากลงมือนำไปปฏิบัติทันที

สิ่งที่ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการสอนมีดังนี้
การใช้คำถามของโค้ชมากกว่าการแนะนำ
การรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจเพราะใช้คำถามกับผู้เรียน
การอยู่กับสภาวะความเงียบด้วยความนิ่งไม่กังวล
ความใจเย็นกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ
การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่างละนิดทุกวัน
ความฉลาดในการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)

การพัฒนาตัวเองด้วยการสอนแนว T & GC

     เป้าหมายที่ผมตั้งใจไว้จากการพัฒนาแนวการสอนรูปแบบนี้ขึ้นมา เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเองหลังการอบรม สามารถประยุกต์เนื้อหาที่ได้รับกับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที เลือกสิ่งที่จะนำไปลงมือปฏิบัติตาม Style ของตัวเองเชื่อมันในการนำไปใช้เพราะผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ทำให้ตัวผมเองในฐานะวิทยากรได้ผลลัพธ์นี้ไปด้วยครับ เพราะอยู่กับกระบวนการสอน (Process) เช่นเดียวกับผู้เรียน เสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ได้แยกว่าเป็นผู้สอนหรือ ผู้เรียน แต่อยู่ในลักษณะการถูกโค้ชเหมือนกันครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  กรุ๊ปโค้ชชิ่งเทรนนิ่งการโค้ช

แสดงความคิดเห็น