หลักการทำงานในโลกยุค Digital Transformation

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 พฤษภาคม 2563     3,362     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    หลักการทำงานในโลกยุค Digital Transformation

หลักการทำงานในโลกยุค Digital ที่ทีมงานควรรับรู้ การเตรียมความพร้อมให้ทีมงานเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ การเลือกใช้สินค้าและบริการ รวมถึงการทำงาน ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยตลอดเวลา

องค์กรต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง และควรให้บุคลากรได้รับรู้เรื่องสำคัญต่างๆ ให้เกิดการตระหนักรู้ในตัวเอง ดังนี้
• การสร้าง Digital Transformation ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ในองค์กร
• การสร้าง Network Society ที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว
• การสร้าง Ecosystem ที่เรามีส่วนร่วมในชุมชนนั้นๆ อย่างเป็นระบบ
• การสร้าง Platform ที่รองรับผู้บริโภค และการตลาดยุค Digital
• การสร้าง Agility Team ที่ผลักดันนวัตกรรมออกมาได้อย่างรวดเร็ว

การทำให้บุคลากรตระหนักรู้ใช้เรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ แล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีโอกาส มีเวที มีอิสระ ในการสร้างนวัตกรรมเรื่องต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรอยู่ตลอดเวลา ก็จะสามารถลดความรู้สึกในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนได้รับรู้สิ่งต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมีข้อมูล เห็นความสำคัญที่องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง แล้วมีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ที่เป็นทิศทางใหม่ขององค์กรย่อมเกิดการเข้าใจและยอมรับได้ด้วยตัวเอง

การนำเทคโนโลยี่มาใช้ในองค์กร ไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่ได้ฝืนความรู้สึกของบุคลากร เพราะทุกคนก็ใช้เทคโนโลยี่ต่างๆ ในเรื่องส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้ว ปรเด็นสำคัญ จึงน่าจะอยู่ที่ “บุคลากรไม่เข้าใจการใช้เทคโนโลยี่ มาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานที่ตัวเองทำอยู่” จึงเกิดการต่อต้าน ไม่อยากออกจากความคุ้นเคยเดิมๆ (Comfort Zone) เพราะไม่แน่ใจผลลัพธ์หลังการเปลี่ยนแปลง

หากบุคลากรทุกคนเกิดความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ก็จะให้ความร่วมมือ และพร้อมพัฒนาตัวเอง ด้วยการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการเผชิญกับเรื่องใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในองค์กร พร้อมเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน จึงเกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง ทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ได้

การเปลี่ยนแปลงที่ดี จึงควรทำให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น ในบทบาทที่แต่ละบุคคลสามารถดำเนินการได้ โดยผู้บริหารองค์กรควรให้ความสำคัญกับความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ ก็แล้วดำเนินการชี้แจง ก็จะได้รับความร่วมมือในที่สุดครับ

สรุปหลักการทำงานในโลกยุค Digital Transformation
ดังนั้น เทคโนโลยีจึงไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรค ที่ทำให้บุคลากรไม่เปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันยุค Digital แต่เป็น “กรอบความคิด (Mindset)” ที่บุคลากรยังยึดติดกับการทำงานแบบเดิมๆ มากกว่า หากผู้บริหารสามารถชี้แจงได้ว่า “การทำงานด้วยรูปแบบใหม่ๆ นี้” จะทำให้เกิดความสะดวกและมีประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวมได้อย่างชัด และยินดีให้ทุกคนเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีกับหน่วยงานของตัวเองอย่างไร ที่สอดคล้องเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน การได้รับความร่วมมือให้เกิด Digital Transformation ก็จะสัมฤทธิ์ผลครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Comfort ZoneDigital TransformationGrowth Mindset

แสดงความคิดเห็น