หลักการที่หัวหน้างานควรยึดถือในการเป็นโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กุมภาพันธ์ 2562     1,633     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    หลักการที่หัวหน้างานควรยึดถือในการเป็นโค้ช

        ผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการโค้ชให้กับผู้จัดการและหัวหน้างานให้สามารถใช้ทักษะการโค้ชกับการปฏิบัติงานได้มากขึ้น จึงได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆไว้หลายหลักสูตรดังนี้
        การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
        การพัฒนาการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (Coaching for High Performance)
        การพัฒนาทักษะการโค้ชของตัวเอง (Coaching Skill)
        การเป็นโค้ชที่มีคุณภาพ (To Be Good Coach)
        การพัฒนาการเป็นโค้ช 7 ขั้นตอน (7 Steps of Coaching)

        วันนี้ที่ตั้งใจแลกเปลี่ยนจะเป็นเรื่องของ หลักการที่หัวหน้างานควรยึดถือในการเป็นโค้ช ที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมใช้อยู่ในการสอนในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ผู้จัดการและหัวหน้างานยึดเป็นแนวทางเพื่อนำไปปฏิบัติในการเป็นโค้ชของตัวเอง ดังนี้
        การเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานอย่างเต็มที่
        ความเชื่อที่ว่า ทีมงานสามารถคิดวิธีได้ด้วยตัวเขาเอง
        การมองด้านที่ดีของทีมงาน มากกว่าด้านที่ไม่ดี
        การค้นหาข้อจำกัดที่เป็นที่มาของคำพูดเชิงลบ
        การจูงใจให้สร้างทางเลือกใหม่ด้วยตัวเอง
        การเปิดโอกาสให้ตัดสินใจลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง        การทำให้ผู้จัดการและหัวหน้างานมีหลักการของการใช้ทักษะโค้ชที่ชัดเจน จะทำให้การปฏิบัติตัวของหัวหน้าในการสอนหรือแนะนำทีมงานเปลี่ยนแปลงไป เพราะหลักการนี้จะมีจุดมุ่งเน้นที่ไม่เหมือนการสอนงานแบบ Teaching & Training และมีความแตกต่างจากการให้คำแนะนำแบบ Consulting อยู่พอสมควร ดังนั้นหลักการก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้วิธีการเกิดความแตกต่างกัน

        หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทักษะของการโค้ชได้มากขึ้น ด้วยการคิดคำถามต่างๆ เพื่อให้อยู่บนหลักการ โดยการทำให้ทีมงานเป็นผู้คิดได้ด้วยตัวของเขาเอง ค้นหาวิธีการที่เอาชนะข้อจำกัดของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ แต่พยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอๆ และไม่จำเป็นต้องรอคำแนะนำจากหัวหน้างานหรือถ้าต้องการได้รับคำแนะนำ ก็อาจเป็นเพียงทางเลือกที่ทีมงานนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปไม่ใช่การสั่ง

        แนวความคิดและหลักการนี้ เป็นการสังเกตจากการสอนของผมเท่านั้น วันนี้นำมาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแนวทาง ไม่ใช่ข้อสรุปนะครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น