หัวใจสำคัญของการทำงานเชิงรุก Proactive Working

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 มีนาคม 2564     53     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    หัวใจสำคัญของการทำงานเชิงรุก Proactive Working

     การทำงานในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอด มีความไม่แน่นอน เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ทำให้งานที่ได้รับมอบหมาย
หรืองานที่ต้องรับผิดชอบให้สำเร็จ.....เป็นเรื่องท้าทายความรู้ความสามารถของทุกๆคน
   ประเด็นที่ประกอบ ให้เกิดการทำงานเชิงรุก ดังนี้.....
      การเป็นบุคคลเชิงรุกจากภายใน (Be Proactive)….พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ยึดติดกับ ego ของตัวเอง
      การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)….ปรับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset)
         ให้เป็นกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) กับเป้าหมายใหม่ๆทุกครั้ง
      การมุ่งมั่นไปที่เป้าหมาย (Target Focus)….ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องเผชิญปัญหา/อุปสรรคระหว่างทางอยู่เสมอๆ
         การทำงานเชิงรุกจะค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ต่อไป
      การใช้หลักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)….ตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆ ด้วยการใช้ข้อมูลใหม่ๆมาเสริมในการตัดสินใจ
         เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองอย่างมีเหตุและผล ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ

   การพัฒนาตัวเองให้ฝึกฝนการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) อยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้เรากลายเป็นบุคคลเชิงรุกอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกกรณีสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นโดยยังลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นครับ

แสดงความคิดเห็น