เคล็ดลับความสำเร็จในการผูกมัดใจบุคลากรขององค์กรระดับชั้นนำ เขาทำกันอย่างไร ตอนจบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 กันยายน 2561     1,252     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    เคล็ดลับความสำเร็จในการผูกมัดใจบุคลากรขององค์กรระดับชั้นนำ เขาทำกันอย่างไร ตอนจบ

ในบทความก่อนๆผมได้นำเสนอในเชิงหลักการของการผูกมัดใจบุคลากร ทีนี้มาดูในภาคปฏิบัติกันครับเพื่อจะได้เห็นมุมมองและเคล็ดลับความสำเร็จของผู้บริหารนักปฏิบัติกันบ้าง องค์กรชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ องค์กรข้ามชาติและองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ต่างก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการผูกมัดใจบุคลากรและดำเนินแผนงานเพื่อการผูกมัดใจบุคลากรมาเป็นเวลายาวนานแล้ว และเพื่อให้ทราบถึงวิธีการผูกมัดใจบุคลากรว่าในทางปฏิบัตินั้น ผู้บริหารที่เป็นนักปฏิบัติจากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการผูกมัดใจบุคลากร เขามีกระบวนทัศน์และแนวทางการผูกมัดใจอย่างไร ในการแปลงประยุกต์หลักการ กลยุทธ์และองค์ความรู้ในการผูกมัดใจบุคลากรไปสู่วิถีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบนำไปริเริ่มวางแผนและดำเนินการปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับองค์กรที่กำลังจะเริ่มต้นการผูกมัดใจบุคลากรต่อไป คุณ ปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคลากร (CPO : Chief People Officer) ของบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้เกียรติถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่พิสูจน์ด้วยผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการผูกมัดใจบุคลากรว่า ได้เริ่มต้นขึ้นเกือบ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการประกอบการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯต้องปรับปรุงในหลายๆด้านเพื่อรับกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น การปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทุนมนุษย์ของบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย ในครั้งนั้นบริษัทฯได้ปรับวัฒนธรรมองค์กรโดยนำเรื่องของการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result-Oriented) มาเป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร ซึ่งบริษัทฯใช้เป็นก้าวย่างเริ่มต้นที่สำคัญของการผูกมัดใจบุคลากร

ระบบการบริหารผลการดำเนินงาน (Performance Management System) ได้ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิผลในการตรวจสอบและติดตามผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯได้พัฒนาการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดผลงาน (KPIs Scorecard) ในเชิงปริมาณที่ชัดเจนสำหรับกลุ่มงานหรือบุคลากรที่สามารถบ่งชี้หรือระบุถึงผลลัพธ์ของงานได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ สำหรับผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์ในการติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามระดับชั้นเพื่อให้ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในการพัฒนาระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์นั้นบริษัทฯได้ดึงบุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งหากมองเปรียบเทียบกับหลักการของการผูกมัดใจบุคลากรดังที่นำเสนอไว้ข้างต้นก็จะสอดคล้องกับการพัฒนาองค์ประกอบแวดล้อมของการสนับสนุนการผูกมัดใจบุคลากร จากการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานผ่านการกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ทางธุรกิจร่วมกัน และการสื่อสารให้เห็นถึงความเชื่อมโยงผลลัพธ์ของงานของแต่ละบุคคลไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร บุคลากรจึงรับรู้ได้ถึงคุณค่าของงานที่ตนรับผิดชอบและภาคภูมิใจหากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ในด้านของการสนับสนุนและให้การยอมรับแก่บุคลากรเพื่อการผูกมัดใจบุคลากรนั้น บริษัทฯก็ได้ดำเนินการบนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เช่นกัน ซึ่งระบบการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินงานนอกจากจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและสร้างโอกาสในการก้าวหน้า และเติบโตในอาชีพให้กับบุคลากรขององค์กรด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตได้อย่างไม่จำกัดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาและอายุงานในบริษัทฯ หากความสามารถและทักษะมีเพียงพอและได้รับการพิสูจน์แล้วถึงศักยภาพที่แสดงออกจากผลงาน ที่ส่งมอบให้กับองค์กรซึ่งบริษัทฯได้กำหนดและตั้งมาตรฐานไว้แล้วอย่างท้าทายยิ่ง ก็สามารถก้าวไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ทันที (ในกรณีนี้บริษัทฯได้ตระเตรียมโครงสร้างองค์กรและระบบงานที่สนับสนุนและเอื้ออำนวยต่อนโยบายดังกล่าวไว้แล้ว) นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนข้ามสายงานก็สามารถทำได้หากมีความเหมาะสม จึงทำให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรจากการได้รับโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายอยู่เสมอ

สำหรับในเรื่องของผลตอบแทนและรางวัลต่างๆที่บริษัทฯ ใช้เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจและการผูกมัดใจบุคลากรนั้น ก็กล่าวได้อีกว่าถูกพัฒนาขึ้นมาบนหลักการของการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อีกเช่นกัน ซึ่งเป็นค่านิยมของบริษัทฯที่จะให้เกียรติและคุณค่าแก่บุคลากร ที่สร้างผลงานได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้ และจะให้การยอมรับและผลตอบแทนเป็นพิเศษแก่บุคลากรผู้ที่เป็นดาวเด่น (มีผลงานโดดเด่นเป็นเลิศติดต่อกัน) ซึ่งจะได้รับมอบรางวัลที่เรียกว่า “Tiger” เป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่เป็น “Top Performer”

ลักษณะโดดเด่นประการหนึ่งของการใช้ผลตอบแทนเป็นเครื่องมือในการผูกมัดใจบุคลากรของบริษัทฯ คือการตอบแทนต่อผลงานที่ดีของบุคลากรอย่างทันทีทันใดตามพันธะสัญญาที่ผู้บริหารได้ให้ไว้กับบุคลากร (ซึ่งหากเทียบเคียงกับหลักการผูกมัดใจบุคลากรที่เสนอไว้ในช่วงต้น ก็สอดคล้องกันที่แนะนำให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารแสดงการชื่นชมต่อผลการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร ให้บ่อยครั้งและทุกครั้งที่บุคลากรสามารถแสดงผลการปฏิบัติงานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้) และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรก็ใช้แนวทางการจ่ายบนพื้นฐานของผลงาน (Pay for Performance) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการผูกมัดใจบุคลากรด้วยการให้ผลตอบแทนเข้า กับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือบริษัทฯจะได้ทั้งใจของบุคลากรในขณะเดียวกันก็บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วย

ในประเด็นของการคัดสรรบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ก็เป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญโดยมองว่าความสำเร็จของการผูกมัดใจบุคลากรนั้น ส่วนหนึ่งมาจากตัวบุคลากรเอง บุคลากรผู้ซึ่งที่มีความตั้งใจจริงในการร่วมงานกับบริษัทฯและมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน จะสามารถผูกใจไว้กับองค์กรได้ง่ายกว่า นโยบายการคัดสรรบุคลากรของบริษัทฯจึงมีหลักเกณฑ์ที่ความเหมาะสมกับบริษัทฯลักษณะงานที่ต้องการทำด้วย ซึ่งการให้ค่าจ้างเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของบริษัทฯก็มีลักษณะที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆ โดยจะไม่มีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนใดๆ มาเป็นอุปสรรคในการคัดสรรและรักษาบุคลากรที่ดีไว้กับบริษัทฯ โดยเห็นว่าเงินเดือนและผลตอบแทนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้และต้องกำหนดโครงสร้างไว้แน่นอน แต่เป็นเรื่องของการสื่อสารและความพึงพอใจและยอมรับกันได้ระหว่างบริษัทฯกับบุคลากร โดยมุ่งเน้นที่ความสมเหตุผลจากคุณสมบัติความสามารถของบุคลากรและผลงานหรือสิ่งที่บุคลากร แต่ละคนได้ส่งมอบให้กับบริษัทฯ นโยบายการให้ผลตอบแทนดังกล่าวของบริษัทฯจึงช่วยลดอุปสรรคและลดทอนลักษณะของการส่งผล ในเชิงลบของผลตอบแทนในฐานะที่เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อการผูกมัดใจบุคลากร

ทั้งนี้คุณปัทมาวลัยเห็นว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการสร้างการผูกมัดใจบุคลากร หากแต่เป็นผลพลอยได้ที่บุคลากรสมควรได้รับเมื่อปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯจะต้องสร้างพันธะสัญญาและสื่อสารอย่างชัดเจนไปยังบุคลากร การผูกมัดใจบุคลากรจะได้ผลเป็นรูปธรรมจะต้องเริ่มต้นพัฒนาขึ้นจากความชัดเจนในเรื่องของกลยุทธ์และเชื่อมโยงการปฏิบัติเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยการกำหนดค่านิยมและปรัชญาที่ถูกต้องเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสำเร็จ (Winning Culture) ให้โอกาสความก้าวหน้าและการเติบโตแก่บุคลากรอย่างไม่จำกัดตามศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล รวมทั้งแผนการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรแต่ละคน ออกแบบและสร้างระบบงานที่สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาและแสดงความสามารถเพื่อให้บุคลากรได้บรรลุความคาดหวังส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯมุ่งผลลัพธ์ในการสร้างให้เกิดสิ่งที่เหนือกว่าแค่ความรู้สึกว่ามีคุณค่าและความพึงพอใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยบริษัทฯเรียกสิ่งนั้นว่า “จิตวิญญาณแห่งเจ้าของกิจการภายในองค์กร” หรือ “The Spirit of Intraprenuership”

การใช้หลักการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์งาน (Result-Oriented) มาเป็นค่านิยมหลักในการพัฒนานโยบายและวิธีการต่างๆในการผูกมัดใจบุคลากรของบริษัทฯดังกล่าว จึงแฝงให้เห็นถึงปรัชญาของการบริหารทุนมนุษย์ของบริษัทฯที่เน้นการคัดสรรบุคลากรชั้นเลิศ (มีใจและมีความสามารถ) พัฒนาและรักษา สร้างความภักดีและผูกใจบุคลากรชั้นเลิศ “Recruit, Retain and Engage only the Best” และจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ทำงานของบริษัทฯ สิ่งหนึ่งที่สามารถสัมผัสได้คือบรรยากาศการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ สภาพแวดล้อมที่สวยงามทันสมัยและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน รับรู้ได้ถึงทัศนคติในเชิงบวกและความมุ่งมั่นของบุคลากร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ละเลยของผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯแม้กระทั่งบรรยากาศในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆของการผูกมัดใจบุคลากร

กล่าวโดยสรุปแล้ว การพัฒนาองค์กรให้สามารถผูกมัดใจบุคลากรได้สำเร็จนั้น ผู้นำและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทางการดำเนินกลยุทธ์การ ผูกมัดใจที่ต้องสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยผลักดันผ่านค่านิยมหลักของการมุ่งเน้นผลลัพธ์ และปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆให้สนับสนุนการผูกมัดใจซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่อง ดำเนินการอย่างเป็นระบบเนื่องจากการผูกมัดใจเป็นกระบวนทัศน์ของการบริหารคนบนพื้นฐาน ปรัชญาที่เชื่อว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยใจจะสามารถสร้างผลสำเร็จของงานได้มากกว่าและมีผลิตภาพสูง ซึ่งกระบวนการผูกมัดใจต้องเป็นกระบวนการที่มีวงจรการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตอนที่1 | ตอนที่2 | ตอนที่3 | ตอนจบ

แสดงความคิดเห็น