เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่กรอบความคิด

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 กุมภาพันธ์ 2562     1,097     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่กรอบความคิด

การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของผู้สมัครงาน สามารถใช้เครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์งานได้ ดังนี้
1. การให้ผู้สมัครงานเล่าเรื่องความสำเร็จในอดีต ผู้สัมภาษณ์ จะได้ยินกรอบความคิดความสำเร็จนั้นมาจากคุณค่าอะไรบ้าง!
2. การยกเหตุการณ์ที่เคยขึ้นมาแล้ว เป็นกรณีศึกษา ให้ผู้สมัครแสดงความคิดเห็น หากเป็นคนในกรณีศึกษา ผู้สัมภาษณ์จะได้ยินหลักคิดที่ใช้ดำเนินการแก้ไข และ/หรือ ตัดสินใจ
3. การแสดงบทบาทสมมติให้ผู้สมัครเกิดบทสนทนาขึ้น ผู้สัมภาษณ์ จะได้ยินคำพูดที่สะท้อน ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก และคุณค่าต่อเหตุการณ์นั้นๆ
4. การใช้รูปภาพที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ผู้สมัครต้องไปปฏิบัติ โดยให้บอกแนวทางหากต้องปฏิบัติจริง ผู้สัมภาษณ์ จะได้เห็นกระบวนการคิดและแนวทางปฏิบัติกับงานนั้นๆ

การใช้เครื่องมือลักษณะนี้ เพื่อทำให้เห็นสิ่งที่เป็น "ศักยภาพและคุณค่าของบุคคล" มากกว่าความรู้ โดยผู้สัมภาษณ์ต้องมีทักษะการฟังเชิงลึกเป็นอย่างดี จึงจะสามารถเลือกคนที่มีคุณค่าและกรอบความคิดที่ดี ต่องานที่รับสมัครอยู่ได้ชัดเจนมากขึ้นครับ  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสัมภาษณ์งานกรอบความคิดHRD

แสดงความคิดเห็น