เส้นทางการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ช 7 Step

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 มกราคม 2564     55     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    เส้นทางการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ช 7 Step

      1. การเรียนรู้และเข้าใจ หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช
      2. การพัฒนาทักษะและเทคนิคการโค้ช
      3. การสร้างกรอบความคิดการเป็นโค้ชที่ดี
      4. การฝึกปฏิบัติตามกระบวนการโค้ชพื้นฐาน
      5. การเรียนรู้และสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง
      6. การฝึกปฏิบัติการโค้ชขั้นสูงของตัวเอง
      7. การพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชผู้บริหาร
    การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการโค้ช มีหลากหลายรูปแบบ ที่อาจใช้ศาสตร์ต่างๆ ประกอบการโค้ชที่ไม่เหมือนกัน…เพราะการโค้ช มีหลักการและกระบวนการโค้ช ที่ชัดเจน ส่วนการเลือกใช้ศาสตร์ต่างๆ เป็นความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลของโค้ชแต่ละท่าน
ระดับของการโค้ช ที่มุ่งเน้นการนำการโค้ชไปประยุกต์ ก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการโค้ชครั้งนั้นๆ
การเรียนรู้ "เส้นทางการพัฒนาการเป็นโค้ช" เพื่อให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการพัฒนา จะได้มีการตรวจสอบและวัดผลลัพธ์การเป็นโค้ชของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาเป็นโค้ชเส้นทาง

แสดงความคิดเห็น