เส้นทางการสร้างค่านิยมในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 สิงหาคม 2561     10,229     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    เส้นทางการสร้างค่านิยมในองค์กร

     การสร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

     การสร้างเส้นทางที่มีความชัดเจนจะทำให้ การสร้างค่านิยมในองค์กร ได้รับการตอบรับและปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นธรรมชาติ

วันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการสร้างเส้นทางการสร้างค่านิยมในองค์กรดังนี้
      กำหนดค่านิยม : ค่านิยมองค์กรที่ดี ต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร เพราะการปฏิบัติตัวของบุคลากร ก็คือ พันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้นเอง
      ประกาศค่านิยม: การให้ความหมายกับค่านิยมให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจตรงกันและผู้บริหารให้ความสำคัญ จะทำให้ค่านิยมเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติ
      รณรงค์ค่านิยม : เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อค่านิยมขององค์กร เป็นการเชิญชวนให้ปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์ต่อตัวเอง ทีมงานและองค์กร ไม่ใช่การบังคับ
      ปฏิบัติตัวตามค่านิยม : การทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยม จะทำให้เกิดความสุขและผลการปฏิบัติงานก็จะออกมาดี เท่ากับค่านิยมมาส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น
      ค่านิยมอยู่ในจิตใจ : การปฏิบัติตัวตามค่านิยม ต้องเป็นธรรมชาติ ไม่รู้สึกว่าต้องปฏิบัติแต่ยินดีปฏิบัติ เพราะทำให้เกิดความภูมิใจ พอใจและมีความสุขด้วยตัวเอง
      เสริมสร้างค่านิยม : ค่านิยมควรได้รับการพูดถึง กล่าวถึง และนำมาทบทวนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดพลังในการปฏิบัติต่อๆไป จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยม

     การสร้างค่านิยมในองค์กร ที่มีเส้นทางชัดเจน เป็นการนำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในเบื้องต้น ทำให้พนักงาน มองเห็นประโยชน์และความสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และมีความสุขกับการปฏิบัติตัวของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ เพื่อให้เกิดความสุขกับองค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

     เรามาลองสร้างเส้นทางการสร้างค่านิยมในองค์กรกันเถอะครับ

แสดงความคิดเห็น