โค้ชใช้คำถาม เพื่อเตรียมตัวฟังอย่างตั้งใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     27 มิถุนายน 2561     1,162     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    โค้ชใช้คำถาม เพื่อเตรียมตัวฟังอย่างตั้งใจ

     โค้ช ใช้คำถามเพื่อเตรียมตัวฟังอย่างตั้งใจ! ให้เข้าใจความเป็นตัวตนของโค้ชชี่
โค้ช ฟังอย่างตั้งใจ เพื่อ การใช้คำถามที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง แล้วออกจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้

     ผมในฐานะโค้ช เชื่อว่า การฟังมีผลต่อกระบวนการโค้ชเป็นอย่างมาก เพราะการฟังเรื่องราวของโค้ชชี่ แล้วสรุปเรื่องที่ได้ยินแตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อการใช้กระบวนการโค้ช ของตัวผมเองครับ สิ่งที่มีอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์

      บทบาท (หมวกที่ใส่) ในขณะฟัง
      จุดประสงค์ (เจตนา) ของการฟังเรื่องราว
      กรอบความคิด (Mindset) ที่ใช้ในการฟัง
      ความสามารถในการรับรู้ (Perception) ของผู้ฟัง
      สภาวะอารมณ์ (Emotion) ในขณะนั้น
      การให้ความหมาย (Meaning) กับเรื่องที่ได้ยิน

     การกำหนดสิ่งที่มีอิทธพลต่อการฟังของตัวเองให้ชัดเจน ช่วยทำให้การฟังอย่างตั้งใจของผมมีประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อโค้ชชี่จริงๆ ครับ

ผมฝึกฝนที่จะกำหนดเรื่องต่างๆ ดังนี้

      บทบาทของโค้ช...ฟังให้ได้ยินศักยภาพและคุณค่าของโค้ชชี่
      จุดประสงค์...มุ่งที่การเป็นกระจกเงา เพื่อให้โค้ชชี่ใช้สำรวจตัวเองให้มากที่สุด
      กรอบความคิด....เพื่อเข้าใจประเด็นของโค้ชชี่ ไม่ใช้มาตรฐานของโค้ช
      สภาวะอารมณ์....การมีสติอยู่กับเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันของโค้ชชี่
      การใช้คำสำคัญ....ที่ได้ยินจากโค้ชชี่เท่านั้น ไม่แปลความหมายไปเอง

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Coaching Toolsการโค้ชโดยใช้คำถามCoaching

แสดงความคิดเห็น