10 เครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 กันยายน 2561     2,065     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    10 เครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์

เครื่องมือการพัฒนา หมายถึง วิธีการที่ใช้พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและเป้าหมายขององค์กร

10 เครื่องมือที่มักใช้กัน ได้แก่
1. การฝึกอบรม (Training) :
กระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
2. การฝึกอบรมในขณะทำงาน (OJT: On The Job Training) :
การเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนโดยทันที ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกัน
3. การสอนงาน (Coaching) :
การดึงศักยภาพของทีมงานโดยการใช้คำถามและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง มีวิธีการปฏิบัติด้วยตัวเอง ตาม Style ของตัวเอง
4. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentioning) :
มุ่งเน้นที่เส้นทางในสายอาชีพ โดยพี่เลี้ยงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้น คอยชี้แนะและกำหนดแนวทางการพัฒนาให้กับพนักงาน
5. การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) :
การสร้างแนวคิดและวิธีการที่เหมาะสมในฐานะที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ มาก่อน เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการนำไปปรับใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องทดลองด้วยตัวเอง
6. การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) :
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมทำให้สามารถทดแทนกันได้ในทีมงานของตัวเอง อีกทั้งเตรียมตัวในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ในอนาคต
7. การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) :
การเน้นให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพที่สูงขึ้น มีคุณค่ามากกว่าการส่งมอบหมายตามปกติ เป็นการกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้น
8. การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) :
การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในด้านปริมาณและระยะเวลาที่จำกัด เพื่อพัฒนาความสามารถด้านความเร็วและการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น จากงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
9. การฝึกงานและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) :
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในการใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวอย่าง สร้างความคุ้นเคยกับการทำงานที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองตามแบบอย่างที่ยึดถือได้ง่ายขึ้น
10. การให้ดูงานนอกสถานที่ (Visiting) :
การเรียนรู้กับความสำเร็จของผู้อื่น ทำให้พนักงานเห็นภาพที่ชัดเจนมีแรงบันดาลใจในการทำมาปรับปรุงกับที่ทำงานของตัวเอง เกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การจัดการการฝึกอบรมการสอนงาน

แสดงความคิดเห็น