3 ขั้นตอน ในการจัดการเชิงกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     29 ตุลาคม 2561     21,912     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    3 ขั้นตอน ในการจัดการเชิงกลยุทธ์

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
      กำหนดจุดมุ่งหมาย (Purpose)
      กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
      กำหนดพันธกิจ (Mission)
      กำหนดเป้าหมาย (Goal)
      กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
      โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ภายนอก
      จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ภายใน

ขั้นที่ 2: การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการกำหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์ระดับบริษัท
      กลยุทธ์ตารางโอกาส, อุปสรรค, จุดแข็ง, จุดอ่อน (Tows Matrix)
      กลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากร (BCG Matrix)
      กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy)
      กลยุทธ์คงที่ (Stability Strategy)
      กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy)
      กลยุทธ์ผสม (Combination Strategy)
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
      การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
      ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership)
      การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick-response)
      การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Focus)
กลยุทธ์ระดับหน้าที่
      การตลาด (Marketing) และการขาย (Selling)
      การปฏิบัติการ (Operation) และการผลิต (Production)
      การวิจัยและการพัฒนา (R&D)
      การบัญชี (Accounting)
      การเงิน (Financial)
      การจัดซื้อ (Purchasing)
      การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

ขั้นที่ 3 : การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุมเชิงกลยุทธ์
      การประสมประสานให้สอดคล้องกัน (Integration)
      การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม (Organization Structure)
      การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Controls)
      ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ครบถ้วนและ เกิดความสอดคล้องกันทั้งระดับบริษัท, ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ รวมถึงการใช้จุดเด่นและโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จะทำให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้

หากการบริหารไม่สามารถกำหนดเป็นแผนงานเชิงกลยุทธ์ได้ ก็จะทำให้งานได้ซึ่งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล จะนำมาซึ่งความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเนื่อง จากทิศทาง ที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจน ทำให้ทุกคนในองค์กรไม่ได้เดินไปที่จุดเดียวกัน ดังนั้น การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงมีความสำคัญมาก

แสดงความคิดเห็น