5 เรื่องสำคัญของ นักขายพิชิตเป้าหมาย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 กุมภาพันธ์ 2564     24     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การตลาด-งานขาย    5 เรื่องสำคัญของ นักขายพิชิตเป้าหมาย

  นักขายพิชิตเป้าหมายพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 5 เรื่องสำคัญ
     1. จิตเข้มแข็ง…พร้อมรับคำปฏิเสธ
     2. กรอบความคิดที่ดี…มองงานขายให้ประโยชน์
     3. ทำงานขายอย่างเป็นระบบ…บริหารด้วย Sales Pipeline
     4. พัฒนาทักษะการขาย…ฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมอ
     5. เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม…สร้างยอดขายบรรลุเป้าหมาย
 
 การให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับงานขาย
     1. ผู้ใช้สินค้าและบริการ(User)
     2. ผู้มีอิทธิพลกับการตัดสินใจ(Influencer)
     3. ผู้มีหน้าที่จัดซื้อและเจรจาต่อรอง(Buyer)
     4. ผู้มีอำนาจตัดสินใจสุดท้าย(Decision Maker)
 
 การเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า(Adoption Process)
     1. เกิดการตระหนักรู้(Awareness)…ช่วยให้ลูกค้ารู้จักคุณสมบัติเด่น
     2. รู้สึกเกิดความสนใจ(Interest)…ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
     3. ค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบ(Comparasion)…การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
     4. การตัดสินใจซื้อ(Purchase)…สินค้า/บริการ มีคุณค่าและความคุ้มค่า
     5. การบริการหลังการซื้อ(After Sales Services)…ลดความเสี่ยงให้ลูกค้า

 นักขายที่ประสบความสำเร็จ ให้ความสำคัญกับเรื่องพื้นฐาน 3 เรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการขายของตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  เป้าหมายเรื่องสำคัญนักขาย

แสดงความคิดเห็น