6 ความเชื่อเกียวกับผู้นำ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 พฤศจิกายน 2561     1,306     0

1. ผู้นำไม่มีตำแหน่งและสามารถเป็นได้ตลอดเวลา
ผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง แต่การที่มีตำแหน่งก็ไม่แน่ว่าจะสามารถนำผู้อื่นได้ ดังนั้น ผู้นำที่แท้จริงจึงให้ความสำคัญในการทำให้ผู้อื่นเชื่อถือและไว้วางใจมากกว่าการใช้การบังคับ ขู่เข็ญตามตำแหน่งที่มีอยู่
เราสามารถเป็นผู้นำในเหตุการณ์และเวลาไหนๆ ก็ได้ ตามที่เราอยากจะใช้ภาวะผู้นำของเราโดยการจูงใจ โน้มน้าว ให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดของเราเรียกว่าเรามีอิทธิพลเชิงบวก (Influence) ต่อผู้อื่น

2. ภาวะความเป็นผู้นำเกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้น
 ภาวะผู้นำที่แท้จริง เกิดจากภายในที่ผู้อื่นให้การยอมรับนับถือจากใจจริง เราไม่สามารถบอกใครได้ว่าเราเป็นผู้นำเขา จนกว่าเขาจะให้การยอมรับว่าเราเป็นผู้นำ
 การพัฒนาภาวะผู้นำ จึงต้องเริ่มขึ้นจากภายในของเราก่อน ดังนั้น ความคิดความรู้สึกของเราจะบ่งบอกถึงการกระทำของเราในฐานะผู้นำ

3. บุคคลแรกที่ควรนำคือตัวเราเอง
 คนส่วนใหญ่พยายามที่จะเป็นผู้นำผู้อื่น แต่ผู้นำที่แท้จริงเราจะเริ่มที่การนำตัวเองให้ได้ก่อน แล้วจึงจะไปนำผู้อื่น
 หัวหน้างานพยายามทำให้ผู้อื่นขยันและเป็นคนดีให้ได้ก่อนจึงจะทำให้ผู้อื่น
 การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นจึงไม่เกิดประสิทธิผล ถ้าผู้นำยังไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ตามได้ก่อน

4. ผู้นำคือผู้ที่พลังผู้อื่น ไม่ใช่รอรับจากผู้อื่น
 เวลาที่ลูกน้องเข้ามาคุยกับเราแล้ว เขามีพลังเพิ่มขึ้นหรือว่าเกิดความท้อถอยก่อนกลับไปครับ
 ผู้ที่สามารถให้พลังผู้อื่นได้ แสดงว่าเป็นคนที่สามารถสร้างพลังให้กับตัวเองได้ ไม่ต้องคอยรับจากผู้อื่น ดังนั้น ผู้นำจะคอยพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วจึงไปพัฒนาผู้อื่นต่อไป
 ผู้นำระดับต้นจะรอคอยให้หัวหน้ายอมรับในตัวเขาก่อน จึงเกิดปัญหาขึ้นในองค์กร เพราะเมื่อเขายังขาดเพลังจากหัวหน้าก็ไม่สามารถไปจูงใจผู้อื่นได้
 การทำให้ผู้นำพัฒนาตัวเองโดยการชื่นชมตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองก็เท่ากับเสริมพลังให้กับผู้นำคนนั้นๆ ได้

5. ผู้นำคือผู้ที่พลังผู้อื่น ไม่ใช่รอรับจากผู้อื่น
 ผู้นำที่เชื่อมั่นจะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้ โดยที่ไม่โกรธและไม่รู้สึกอ่อนไหวจากคำวิจารณ์นั้นๆ
 การเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่การมี ego แต่เป็นการยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดอย่างมีเหตุมีผล ไม่ใส่มาตรฐานของตัวเองเป็นที่ตั้งในการพิจารณาผู้อื่นและจะใช้ ego กับตัวเองในเรื่องความภาคภูมิใจในข้อดีของตัวเอง
 คนเชื่อมั่นจะรับฟังผู้อื่นได้ดีกว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง

6. ผู้นำต้องมีความสุขกับการพัฒนาผู้อื่น
 คุณรู้สึกอย่างไรกับการพัฒนาทีมงานครับ เบื่อ, เซ็ง, รำคาญ หรือมีความสุขครับ
 การพัฒนาผู้อื่นต้องใช้ความตั้งใจและความอดทน เพราะการเปลี่ยนแปลงจะค่อยเป็นค่อยไป และต้องได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำต้องการพัฒนาจึงจะเกิดขึ้น
 ผู้นำพัฒนาตัวเองและจึงพัฒนาผู้อื่น ผู้นำต้องมีความสุขกับการพัฒนาตัวเองและมีความสุขกับการพัฒนาผู้อื่น

แสดงความคิดเห็น