6 คุณลักษณะ ของนักขายที่แท้จริง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     29 สิงหาคม 2561     27,476     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การตลาด-งานขาย    6 คุณลักษณะ ของนักขายที่แท้จริง

นักขายที่แท้จริงรักที่จะได้ขาย ไม่ใช่รอแค่การขายได้ ดังนั้นนักขายที่รักในงานขายย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เพราะงานขายเป็นเกมส์ตัวเลข ใครนำเสนอขายได้มาก ย่อมมีโอกาสปิดการขายได้มาก ดังนั้นคุณลักษณะที่ นักขายควรพัฒนาตัวเอง เพื่อให้เป็นธรรมชาติ มีดังนี้
    มองเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทาย
    ค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้าเป็นหลัก
    พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ
    บริหารงานขายของตัวเองด้วย Sales Pipeline
    รักในงานขายเป็นชีวิตจิตใจ
    มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายของตัวเอง

การอยู่ในอาชีพงานขายย่อมรู้สึกมีแต่แรงกดดันต่างๆ นานา ทำให้พนักงานส่วนใหญ่เกิดความเครียดขึ้น หลายคนก็เลิกอาชีพงานขายไปเลย พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ นอกจากรักในงานขายแล้ว ยังปฏิบัติตัวตามพื้นฐานงานขายที่ พนักงานขายควรปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

1. มองเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทาย
นักขายที่มองเป้าหมายอดขายเป็นเรื่องท้าทาย ก็จะเกิดความกระตือรือร้นในงานขายมากขึ้น และพยายามค้นหาเทคนิค วิธีการขายต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ แต่ถ้านักขายที่รู้สึกว่าเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องยาก ไม่สามารถทำได้หรอก ก็จะเกิดอาการท้อถอย แล้วยอมแพ้ไปล่วงหน้า ทำให้ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอน

2. ค้นหาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
นักขายที่แท้จริงจะไม่เริ่มต้นนำเสนอขายในทันที แต่จะค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้าก่อน โดยการใช้คำถาม และพูดคุย ถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากสินค้า และบริการ จึงค่อยนำเสนอคุณค่าให้เหมาะสมและตรงความต้องการซื้อให้มากที่สุด โอกานในการขายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย เพราะลูกค้าไม่สนใจในสิ่งที่นักขายให้หรอก ถ้าไม่รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไร

3. พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ
ตลอดเวลา ความต้องการของลูกค้าก็มีอยู่ไม่จำกัด พนักงานขายที่หยุดการเรียนรู้ ก็จะไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายแน่นอน สิ่งที่พนักงานขายควรพัฒนามีดังนี้
    ความรู้ในสินค้า/บริการ
    เทคนิคการขายและเจรจาต่อรอง
    การจูงใจให้ลูกค้าเห็นคุณค่า
    การทำงานตามแผนงาน

4. บริหารงานขายของตัวเองด้วย Sales Pipeline
นักขายทั่วไปจะมุ่งเน้นที่ยอดขายเป็นสำคัญ แต่นักขายที่ประสบความสำเร็จจะให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มเปิดการขายเลย เพราะถ้าเราเปิดการขายมาก ย่อมมีโอกาสปิดการขายมากตามไปด้วย Sales Pipeline เป็นสิ่งที่มีสำคัญมาก เพราะถ้าพนักงานขายคนใดดำเนินการตาม Sales Pipeline อย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถเห็นอนาคตการขายของตัวเอง ได้อย่างชัดเจน เพราะข้อมูลใน Sales Pipeline จะระบุให้เราเห็นได้เลยว่าเรามีแนวโน้มที่ปิดการขายได้เท่าไร ในแต่ละช่วงเวลา วันนี้นักขายควรกำหนดเป้าหมายตั้งแต่
    การเปิดการขายควรทำได้กี่ราย/เดือน
    การเสนอราคาสะสมควรมีมูลค่ากี่เท่าของเป้าหมายปิดการขาย
    การดำเนินการขายตามใบเสนอราคาที่มีโอกาสสูงก่อน


5. รักในงานขายเป็นชีวิตจิตใจ
นักขายที่แท้จริงจะทำในสิ่งที่รัก ซึ่งก็คือ งานขาย นั่นเอง เพราะถ้าเราไม่รักในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ก็จะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ หรือถ้าสำเร็จก็จะไม่แน่นอน อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ยั่งยืน ดังนั้นหากต้องการเป็นนักขายที่แท้จริง ควรมีคุณลักษณะที่รักในงานขายของตัวเอง เช่น
    มองปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนา
    เห็นประโยชน์ของการทำงานขายที่จะได้รับ
    ทำงานขายอย่างเต็มที่ เท่าที่ศักยภาพมีอยู่
    ไม่ท้อถอยแม้จะเจออุปสรรคก็ตาม

6. มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายของตัวเอง
ทัศนคติของพนักงานขาย บ่งบอกถึงความสำเร็จของพนักงานขายได้เลย เพราะทัศนคติจะนำไปสู่การกระทำ ดังนั้นพนักงานขายควรสร้างและรักษาทัศนคติเชิงบวกกับงานขายอยู่เสมอ โดยการคิดว่ามีความเป็นไปได้เสมอในงานขาย แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่แน่นอน ก็ตาม หลีกเลี่ยงการคิดลบ โดยหันมาใช้ความคิดเชิงบวกแทน

นักขายที่แท้จริงจะมีบุคลิกลักษณะตามหัวข้อดังกล่าว และถ้าหมั่นพัฒนาตัวเอง ให้มีคุณลักษณะเหล่านี้ ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จต่องานขายอย่างแน่นอน

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  นักขายงานขายSales Pipeline

แสดงความคิดเห็น