Growth Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 กันยายน 2561     1,764     0

Growth Mindset สร้างจาก การเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ภายในตัวเอง!

Mindset ส่งผลต่อ คำพูด, พฤติกรรม และการกระทำ ที่เราได้แสดงออกไป

การลงมือทำเรื่องต่างๆแบบเดิมๆ เพราะเรากำลังใช้ Fixed Mindset ที่เราเชื่อมั่นและเป็น Mindset ที่เราคุ้นเคย สามารถสร้างความสำเร็จในอดีตมาได้

การเลือกใช้ Growth Mindset เพราะ "เหตการณ์และเป้าหมาย" มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น หากใช้ Mindset เดิม อาจทำไม่สำเร็จ

เราสามารถใช้ ความเชื่อที่ทรงพลัง, มุมมองเชิงบวก, คุณค่าที่เหมาะสม, ความรู้และประสบการณ์อื่นๆ มาเลือกใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ เพื่อสร้าง Growth Mindset ของตัวเอง

Growth Mindset คือ ความยินดีที่จะออกจาก Comfort Zone

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Growth MindsetFixed MindsetComfort Zone

แสดงความคิดเห็น