Training and Group Coaching Version 3

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 ตุลาคม 2562     990     0

        ผมพัฒนาแนวการสอนของตัวเองอยู่เป็นช่วงๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือ “ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Transformation)” ปัจจุบันสามารถทำได้เพียงให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงหลักการฝึกอบรมและนำไปปฏิบัติจริง ด้วยการฝึกฝนตัวเอง แต่ก็จะไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เพราะจะต้องไปเผชิญกับสิ่งแวดล้อมเดิมๆ และก็ทำให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีก

        ตอนนี้ผมได้ปรับแนวการสอนของผมในรูปแบบ Training & Group Coaching ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งผมขอเรียกว่า T&GC Version 3.0 ครับ ความแตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมมี่ดังนี้ครับ
        การอธิบายเนื้อหาในรูปแบบ Training ต้องแน่น
        การใช้คำถามในแนว Group Coaching ต้องทรงพลัง
        การใช้วงจรพฤติกรรมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
        การใช้เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ด้วยการคิดที่หลากหลาย
        การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) ให้เห็นอย่างชัดเจน

        การสอนงานแนวนี้ ผมมักจะเจอบรรยากาศที่ผู้เรียนเงียบเวลาที่วิทยากร (ผม) ใช้คำถามโค้ช ทำให้ดูเหมือนว่าผู้เรียนไม่เข้าใจ แต่จริงๆแล้ว ผู้เรียนกำลังสร้างกระบวนการคิดของตัวเอง บนประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นของตัวเอง เพื่อให้สามารถคิดวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง ออกมาให้ได้ด้วยตัวเอง ทำให้ผู้เรียนอยากนำไปปฏิบัติมากขึ้น เพราะสิ่งที่คิดได้นั้นมาจากภายในตัวเอง (Inner) เสมือนว่าผู้เรียนได้ตระหนักรู้ (Awareness) ด้วยตัวเอง พร้อมกับสร้างแนวทางเดิน (Pathway) ใหม่ของตัวเอง ในจิตใต้สำนึก (Unconscious Mind) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืนขึ้น

        ผมยอมรับว่าการสอนของผมนั้น ผู้เรียนอาจจะไม่สนุกมากนัก เพราะไม่ได้มีกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน แต่จะสนุกกับการคิดได้ด้วยตัวเอง เป็นการฉุกคิดขึ้นมาจากภายในของตัวเอง เพราะความตั้งใจของผมมุ่งเน้นที่การคิดได้ด้วยตัวเอง ผ่านการพูดคุยกับตัวเอง (โค้ชตัวเอง) ระหว่างการเรียนรู้ครับ เครียดไปไหมครับ

        วันนี้นำมาแลกเปลี่ยนสำหรับท่านที่สนใจแนวการสอนแบบ Training and Group Coaching ที่เป็นแฟนคลับกัน จะได้รับรู้และเข้าใจว่ามีการ Update Version แล้วนะครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชTrainingการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น