Training and Group Coaching and Design Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     24 พฤษภาคม 2562     914     0

     ผมกำลังสนใจแนวคิดของ Design Thinking เพื่อหยิบแก่นมาเชื่อมโยงกับการสอนหลักสูตรต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ค้นพบเมื่อกลับมาโฟกัสที่การสอนแนว Training and Group Coaching คือ หากวิทยากรและโค้ชออกแบบหลักสูตรและการสอนด้วยหลักของ Design Thinking จะช่วยให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น

Empathize
     การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง Training and Group Coaching คือการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง การใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนตัวเขาเอง มากกว่าต้องการให้ผู้เรียนตอบผู้ถาม การฟังสิ่งที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนบนโดยไม่ใช้ความเชื่อ ประสบการณ์ ของผู้สอน แต่ฟังเพื่อไปเข้าใจบริบทของผู้ตอบอย่างลึกซึ้ง

Define

     สรุปประเด็นสำคัญของปัญหา (Pain Point) เมื่อผู้สอนใช้ทักษะการฟังเชิงลึกของโค้ช จะช่วยให้ได้ยินทั้งหลุมพรางที่เขากำลังติด (ประเด็นปัญหา) และคุณค่าด้านดี จุดเด่น (ศักยภาพ) ภายใต้ความคิดของเขา และนำสิ่งที่ได้ยินมาให้เขาได้สำรวจเพื่อเขามองเห็น Fix Mindset ของตัวเองและไม่เป็นการสรุปไปเองบนความเข้าใจของผู้สอน

Ideate
     การสร้างไอเดียหลากหลายมุมมอง วิทยากร&โค้ชมีหลักการและเครื่องมือที่หลากหลานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง แต่เลือกหยิบเฉพาะที่น่าจะเป็นประโยชน์มาให้ผู้เรียนได้เป็นทางเลือก

Prototype
     การพัฒนาต้นแบบทางความคิด กิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ๆเช่น
      กรณีศึกษา Case study
      Workshop
      Role Play
      Learning Simulation เป็นต้น

     วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนก้าวออกจาก Comfort zone และสร้างแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆ

Test
     การทดสอบความเป็นไปได้ กระบวนการสอนและการโค้ชเพื่อให้ผู้เรียนสร้าง Growth Mindset และมี Commitment ของตัวเองที่จะไปลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และเป็นการทดสอบ Methodology ที่เขาเป็นผู้เลือกเองด้วยเช่นกัน

    ผมตั้งใจฝึกฝนความละเอียดการสอนเพื่อตกผลึก Design Thinking ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อสร้างมาตรฐาน Training and Group Coaching ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับผู้เรียนจริงๆ ครับ

แสดงความคิดเห็น