ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง
  บทความหมวดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดูบทความทั้งหมด

การเป็นบทบาทโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)

 

กรอบความคิดการสร้างวัฒนธรรม
การโค้ชในองค์กร

 

Transformational Coaching Road Map

Coaching Culture Road Map

 

Transformational Coaching process

 

วัฒนธรรมการโค้ช
ในทีมวิทยากรตัวเอง

 
  บทความหมวดการโค้ชงาน ดูบทความทั้งหมด

การโค้ชที่คุณค่า (Value-Base Coaching)

ความหมายที่แท้จริงของการโค้ช (Coaching)

  การพัฒนาทีมงานตามสมรรถภาพ ด้วยกระบวนการโค้ช อบรม สัมมนา
  การถอดบทเรียนการโค้ช (Un-Pack Coaching) อบรม สัมมนา
  การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
  การใช้โค้ชภายใน (Inner Coach) สร้างสติในการโค้ช
  คุณสมบัติของโค้ชที่มีคุณภาพ
  การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร
  การฟังอย่างมีสติ (Mindfulness Listening)
  บทความหมวดการปลุกสมองสร้างผลงาน ดูบทความทั้งหมด

สมองต้องการคำชม อบรม สัมมนา

 

ประหยัดพลังงานสมองเบอร์ 5

 

ความสัมพันธ์ของสมอง
กับคำมั่นสัญญา

 
  บทความหมวดการพัฒนาตนเอง ดูบทความทั้งหมด

การแสดงอีโก้ของเรา
(EGO)

การสร้างพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวก Positive Intelligence

  บทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดูบทความทั้งหมด

การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากร
ภายในองค์กร

ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

 

การพัฒนาองค์กร
(Organization Development)

  เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศพนักงานที่ดี อบรม สัมมนา
  บรรยากาศดีๆ ในที่ทำงานสร้างได้ด้วยตัวเรา
  ความสำเร็จ ! มาจาก พลังของทีมงาน
  มอบของขวัญพิเศษ...สำหรับคนรอบข้างเราเสมอ
 
  บทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร ดูบทความทั้งหมด
การพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้สอนงาน (โค้ช) ที่ดี

การพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้สอนงาน (โค้ช) ที่ดี
ผู้นำแตกต่างจากผู้จัดการ ในเรื่องการบริหารทีมงาน เพราะผู้จัดการจะเน้นที่ผลลัพธ์ จึงมักใช้วิธีการสั่งการ แต่ผู้นำจะเน้นที่การพัฒนา จึงมักใช้วิธีการสอนงาน (Coaching)

  บทความทั่วไป ดูบทความทั้งหมด

คน Gen Y คืออะไร ทำไมองค์กรต่างๆ ควรต้องเจียระไนคน Gen Y ?

สร้างฝัน (เป้าหมาย) แล้วเดินสู่ฝันนั้น

 

เรียนรู้ที่หลักการ...
สำคัญกว่าวิธีการ

  เรามาจับพีระมิดของมาสโลว์กลับหัวกันเถอะ ตอนที่ 2/2 อบรม สัมมนา
  กิจกรรม 8H ในการพัฒนาบุคลากร
  เรามาจับพีระมิดของมาสโลว์กลับหัวกันเถอะ ตอนที่ 1/2
 
  บทความหมวดการตลาด / งานขาย ดูบทความทั้งหมด
ก้าวข้ามหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของผู้จัดการฝ่ายขาย

ก้าวข้ามหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายขาย หัวใจสำคัญสำหรับองค์กร เพราะเป็นแม่ทัพที่คุมทีมงานขาย เพื่อหารายได้มาหล่อเลี้ยงองค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

 

  พื้นที่พัฒนาศักยภาพ
  แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

วางแผนการทำงานแล้ว ไม่เริ่มต้นสักที , ชอบผัดวันประกันพรุ่ง

 

ขี้หงุดหงิด ขี้โมโห อยากจะเลิก , ขี้กังวล เครียดเกินเหตุ อยากจะเลิก

 

เบื่อหน่ายกับสถานการณ์เดิมๆ, ไม่แน่ใจในสิ่งที่ทำอยู่

  เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

อาการ : จิตตก ห่อเหี่ยว

 

อาการ : กลัวความล้มเหลว

 

อาการ : โกรธ

  เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

เปลี่ยนแปลงตัวเองทันที ไม่ต้องให้ผู้อื่นเปลี่ยนหรอก

 

เต็มใจให้พลังผู้อื่น แล้วเลิกดูดพลังผู้อื่นกันเถอะ

 

พัฒนาจุดเด่นของตัวเองดี กว่ากังวลที่ข้อด้อย

  พื้นที่ทบทวน พื้นที่ทบทวน
พื้นที่ทบทวนหมวดภาวะผู้นำ
 
พื้นที่ทบทวนหมวดงานขาย
 
พื้นที่ทบทวนหมวดการโค้ชงาน
  กรณีศึกษาหมวดต่างๆ กรณีศึกษาหมวดต่างๆ
หลุมพรางทาง
ความคิด
 
ผู้นำในฐานะ
โค้ช
 
นักขายพิชิต
เป้าหมาย
 
การเป็นผู้ให้
บริการคุณภาพ
 
สร้างทัศนคติ
เชิงบวก
 
เทคนิคการฟัง
เชิงรุก
 
  คู่มือการฝึกฝน ดูบทความทั้งหมด
 [e-book] The Wold of coaching - ep.2  อบรม สัมมนา
 [e-book] The Wold of coaching - ep.1  อบรม สัมมนา
 คู่มือคุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
 คู่มือสนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
 คู่มือวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช
 คู่มือแก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
  พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
สร้างทัศนคติเชิงบวก
ด้วยการใส่เรื่องดีๆ
การปลูกต้นไม้วันนี้
เพื่อวันข้างหน้า
  บุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
มองเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน (Daily Success)อบรม สัมมนา
การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม (Team Spirit)
  ตัวอย่างการให้คำปรึกษา ตัวอย่างการให้คำปรึกษา
มอบหมายงานให้น้องแล้ว ทำไม่เสร็จ เราควรเข้าไปทำแทนอบรม สัมมนา
ต้องการสร้างให้ทีมงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ควรทำอย่างไร?
  การ์ดคำให้แนวความคิด การ์ดคำให้แนวความคิด
การ์ดให้แนวความคิด ชุดที่ 1อบรม สัมมนา
การ์ดให้แนวความคิด ชุดที่ 2
Untitled Document
  คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เทคนิคการใช้คำถามสร้างพลังที่ เหมาะสม

 

ความแตกต่างของคำถามทรงพลัง กับคำถามทั่วๆ ไป

 

เทคนิคการสร้างคำถามอย่างม ีรูปแบบอย่างง่ายๆ

  เกร็ดเล็กๆ จากหนังสือน่าอ่าน เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน

21 คุณสมบัติ
ความเป็นผู้นำ

 

ขุมทองของ
ผู้นำ

 

ใครเอาเนยแข็ง
ของฉันไป!

 

ดี ชั่ว
อยู่ที่ตัวคุณ

 

ทะยานไกล
ให้ถึงฝัน

 

ผู้นำแห่งการ
เปลี่ยนแปลง

  สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
  เทคนิคเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง ดูบทความทั้งหมด

หัวหน้างานเอาแต่สั่งไม่ค่อยสอนงานเราเลย ปล่อยให้ทำเอง
หัวหน้าชอบให้งานใหม่ๆ แล้วบอกให้ไปลองทำดู โดยไม่ได้สอนอะไรเลย เราต้องค้นคว้าเองหมด คำสั่งสั้นๆ แต่ต้องการผลลัพธ์ที่ดี และต้องครบถ้วน

  แบบฟอร์มต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ
 
  Workshop แบบฟอร์มต่างๆ
 แบบฟอร์ม Coach อบรม สัมมนา
 แบบฟอร์ม Leader
 แบบฟอร์ม Thinking
 แบบฟอร์ม Management
 แบบฟอร์ม HRD
 แบบฟอร์ม GeneralSoftskill
 Form Follow Up
 
 กระตุ้นความกล้าลงมือทำ อบรม สัมมนา
 การเอาชนะความกลัว
 การเลิกนิสัยเสีย
 ชมตัวเอง
 การทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง
 นักขายเชิงกลยุทธ์
 สร้างฝันที่เป็นจริง
     
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|